Lovhjemmel og definition:

Lov om offentlige veje §§ 84-85 og §§ 66a og 66b i Privatvejsloven.
Det kræver ikke en tilladelse fra vejmyndighederne til ophængning af valgplakater. En valgplakat må højst være 0,8 m2 og den skal være opklistret på en vejrbestandig plade.


Hvornår må valgplakater ophænges ?


· Valgplakater må ophænges i forbindelse med folketingsvalg, kommunal og regionalvalg, valg til Europaparlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag.
· Valgplakater må ophænges i perioden fra den 4. lørdag kl. 12 inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

 

Ved Folketingsvalget 2019 betyder det i praksis, at ophængning tidligst må finde sted fra lørdag, den 11. maj 2019, kl. 12.00. Nedtagning skal ske senest den 13. juni 2019 kl. 24:00.

Hvor må valgplakater ophænges ?


· Valgplakater må ophænges på vejbelysningsmaster, vejtræer, hegn, elforsyningsmaster og på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.


Hvor må valgplakater ikke ophænges ?


· på motorveje, motortrafikveje og disses rampeanlæg.
· i midterrabatter, rundkørsler, midterøer o.l. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
· i midterrabatter, rundkørsler, midterøer o.l. på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t eller derunder.
· på samme indretning som autoriseret afmærkning eller vejudstyr, f.eks. færdselstavler og vejvisningstavler
· på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
· nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant (fra nærmeste kant af plakat)
· lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti (fra nederste kant af plakat)
· nærmere end 1,5 m fra underste strømførende ledning (fra øverste kant af plakat)
· på en sådan måde, at plakaten kan medføre skader på vejtræer, gadelysmaster, hegn o.l. 
  Der må således ikke bruges søm eller skruer ved ophængning i træer)

Generelt gælder, at valgplakater ikke må ophænges på en sådan måde, at de dækker for den autoriserede skiltning, begrænser oversigtsforholdene eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.

Sidstnævnte betyder bl.a., at ophængning i rundkørsler og på broer over veje ikke er tilladt.

Mærkning af valgplakater

Valgplakater skal på et læseligt sted være forsynet med navn, adresse telefonnummer og E-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.


Vejmyndighedens beføjelser


Valgplakater, der ophænges i strid med reglerne, skal nedtages indenfor 24 timer efter at Vejbestyrelsen har udstedt påbud herom.

Vejbestyrelsen kan nedtage valgplakater,
· der ikke er nedtaget indenfor 24 timer efter et meddelt påbud
· der er ophængt uden for det tilladte tidsrum
· der er ophængt i strid med reglerne, og som ikke indeholder navn og adresse på den ansvarlige
· der udgør en umiddelbar fare for trafiksikkerheden (fjernes straks).

Ved nedtagning af ulovlige valgplakater retter Vejmyndigheden henvendelse til den ansvarlige med anmodning om afhentning af de nedtagne plakater. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, vil blive destrueret.

Vejbestyrelsens udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af den ansvarlige for ophængningen.

Det bemærkes, at Vejbestyrelsens afgørelse og dispositioner ikke kan påklages til højere administrativ myndighed.

 

Til ansvarlige for ophængning af valgplakater

Som bekendt er der ikke længere pligt til at søge Kommunen om tilladelse til ophængning af valgplakater. Det forudsætter dog, at gældende regler overholdes – og disse regler er beskrevet på Kommunens hjemmeside.

Imidlertid er Kommunen stadig forpligtet – i medfør af Vejlovgivningen – til at føre tilsyn med, at reglerne overholdes, og f.eks. at der ikke opstår trafikfarlige situationer med de ophængte plakater. For at lette dette arbejde vil det være en stor hjælp, at de enkelte opstillingsberettigede indmelder navn, adresse og e-mailadresse på den ansvarlige for plakatophængningen. Det vil være en stor hjælp i Kommunens administration, at man også meddeler oplysningerne til Teknisk Forvaltning på mail: tek@skivekommune.dk


2019
Skive Kommune
Drift og anlæg

Publiceret 08-05-2019