Valgret til byrådet har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Skive Kommune, og som derudover enten

1. har dansk indfødsret

2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

3. er statsborger i Island eller Norge eller

4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Personer, der efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være tilmeldt folkeregistret i kommunen, anses for at have bopæl i kommunen.

Personer, der er statsborgere i et af de øvrige EU-lande eller i Island eller Norge har således valgret på samme betingelser som danske statsborgere, mens andre personer opnår valgret, når de opfylder betingelsen om 3 års forudgående fast bopæl.

 

Publiceret 16-08-2017