Valgret til Skive Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Skive Kommune, og som herudover enten

1. har dansk indfødsret

2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

3. er statsborger i Island eller Norge eller

4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Personer, der efter reglerne i lov om Det Centrale Personregister opfylder betingelserne for at være tilmeldt folkeregistret i kommunen, anses for at have bopæl i kommunen. 

Personer, der er statsborgere i et af de øvrige EU-lande eller i Island eller Norge har således valgret på samme betingelser som danske statsborgere, mens andre personer opnår valgret, når de opfylder betingelsen om 3 års forudgående fast bopæl.

Valgbar til byrådet er enhver, der har valgret til byrådet og som senest fredag den 6. oktober 2017 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen vedrørende varigheden af forudgående fast bopæl i Danmark.

Som kandidat kan opstilles enhver, der har valgret og er valgbar.

De kandidater, der opstilles til valg, skal opføres på kandidatlister. Skive Byråd har vedtaget, at de kandidatlister, der både opnåede repræsentation i byrådet ved sidste valg og stadig 9 uger før

valgdagen er repræsenteret i byrådet, kan blive fritaget for kravet om indsamling af mindsteantal stillere.

Kandidatlister, der ønsker fritagelse fra krav om indsamling af underskrifter, kan indlevere kandidatlisten til formanden for valgbestyrelsen, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 3. sal, Skive i tidsrummet 5. september til 19. september kl. 12. Listen vil senest den 26. september få besked om, hvorvidt den er fritaget for krav om underskrifter fra et mindsteantal stillere.

Kandidatlister, der ikke er fritaget fra krav om indsamling af underskrifter, kan indlevere kandidatlisten til formanden for valgbestyrelsen, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 3. sal, Skive i tidsrummet fra 19. september til den 3. oktober. Listen skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere (stillere) i Skive Kommune.

En kandidatliste må højst indeholde 4 kandidater mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Skive Byråd, hvilket vil sige 31 kandidater.

Listeforbund og/eller valgforbund skal ligeledes anmeldes til formanden for valgbestyrelsen senest mandag den 9. oktober 2017. Det samlede antal kandidater, der indgår listeforbund må højst udgøre 8 mere end det antal medlemmer, der skal vælges til Skive Byråd, hvilket vil sige 35 kandidater.

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og listeforbund/valgforbund til Skive Byråd kan fås ved henvendelse til Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 3. sal, Skive eller på tlf.nr. 9915 5516, 9915 5515 eller 9915 5524.

I forbindelse med byrådsvalget afholdes der valg til Region Midtjylland. Henvendelse vedrørende kandidatlister m.m. til regionsrådet skal rettes til Regionssekretariatet, Region Midtjylland, Skottenborg 26, Viborg, tlf. 7841 0183. 

Publiceret 15-08-2017