Kommunen har over 190 km kystlinje og påvirkningen af stormflod sker derfor mange steder. Allerede i løbet af de kommende årtier forventes der flere og kraftigere storme, som vil føre til hyppigere oversvømmelser. Dette understøttes af, at 20 års stormfloden eller sjældnere hændelser er forekommet 3 gange i løbet af de sidste ca. 20 år i Skive Fjord og 4 gange i Sallingsund.

Desuden vil der ske en generel stigning i vandstanden i havet, som stammer fra den globale afsmeltning.

 

Hvad gør kommunen?

Kommunen skal gennem kommuneplanens retningslinjer og i lokalplaner sikre at byggeri og anlæg ikke trues af oversvømmelser, hverken på kort eller lang sigt. Klimatilpasningsplanen bliver omsat til praksis i kommuneplan og udmøntet i lokalplanerne.

 

I klimatilpasningsplanen sker en kortlægning af de oversvømmelsestruede områder, hvilket er et nødvendigt redskab, der gør det muligt at placere bebyggelser, veje og anlæg hensigtsmæssigt i fremtiden. Kortlægningen gør det lettere at prioritere arealers anvendelse og gør det muligt at udpege områder som egner sig til at opbevare vand, f.eks. i tilfælde af skybrud, stormflod mv.

 

Kommunen sætter rammerne for det serviceniveau, som vi skal opretholde i givne situationer. Det er også kommunens opgave at have et beredskab for håndterings af særlige udfordrende situationer ved f. eks. stormflod.

 

Højvandsberedskab

I de ekstreme situationer med højvande har kommunen et højvandsberedskab. Beredskabet består af en mandskabsstyrke på ca. 25 mand, som indkaldes efter behov til regulering af ventiler, gennemgang af diger, opsætning af skilte, bemanding af pumper med mere.

Park og Vej ved Skive Kommune forestår den praktiske udførelse af beredskabet og de samarbejder med politiet og hjemmeværnet i forskellige situationer.

 

Læs mere om højvandsberedskabet her

 

Kystbeskyttelse
Det overordnede ansvar for anlæg på landets kyster ligger hos staten og administreres af Kystdirektoratet. En tilladelse til oprettelse af kystsikringsanlæg gives på baggrund af en konkret vurdering af stedets udsathed for højvande eller erosion af kysten.

Ifølge kystbeskyttelsesloven er formålet med kystbeskyttelse at ”beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.”

Dette formål skal varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

  • Behovet for kystbeskyttelse,
  • økonomiske hensyn,

  • kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet,

  • kystlandskabets bevarelse og genopretning,

  • naturens frie udfoldelse,

  • rekreativ udnyttelse af kysten,

  • sikring af den eksisterende adgang til kysten og

  • andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse

Kystbeskyttelse i Danmark er en privat sag, hvor det er den enkelte lodsejer eller en kreds af lodsejeres eget ansvar at sikre sig mod højvande eller erosion af kysten.

Kommunens Vandløbsafdeling har en rolle som procesmyndighed i sager efter kystbeskyttelsesloven. Dertil administrerer og opretter kommunen dige- og pumpelag.

Publiceret 08-12-2016