Klimaet er under forandring. Vi får varmere og vådere vejr med flere ekstreme hændelser, forhøjet vandstand og flere oversvømmelser. Dette er kortlagt i klimatilpasningsplanen. Fokus i klimatilpasningsplanen er oversvømmelser af almen interesse og af en samfundsøkonomisk betydning.

 

I klimatilpasningsplanen fastlægges de overordnede visioner og mål for arbejdet med klimatilpasning, og der er udpeget risikoområder med overordnede beskrivelser af indsatsen, der planlægges gennemført for at begrænse skaderne fra oversvømmelser. Som supplement til klimatilpasningsplanen er der udarbejdet en handleplan for klimatilpasning med mere detaljerede beskrivelser af, hvad der planlægges at skulle ske i de udpegede risikoområder.

 

Klimatilpasning er et fælles ansvar. Skive Kommune og Skive Vand har en del af opgaverne med at sikre mod oversvømmelser. Men den enkelte borger og virksomhed har også en opgave med at sikre og klimatilpasse egen ejendom.

 

Planen er vedtaget

Klimatilpasningsplanen er vedtaget af Skives Byråd den 5. november 2014. Planen er dermed gældende som kommuneplantillæg nr. 5.

Du kan se tillægget/klimatilpasningsplanen, hvis du klikker her.

Publiceret 03-02-2015