Leder: Konflikt og tillid

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Igennem de seneste måneder har overenskomstforhandlingerne for alle offentligt ansatte fyldt meget i medierne og i vores organisation. Denne gang var der varslet omfattende strejke og lockout som, hvis konflikten var brudt ud, ville have påvirket alle landets borgere i større eller mindre grad. Det har været en helt særlig situation, som vi ikke har oplevet mage til, i den tid jeg kan huske.

DEN DANSKE MODEL

En konfikt ville have været til stor ulempe for rigtig mange mennesker. Men det er en del af ’Den danske model’, som handler om, at arbejdsgivere og arbejdstagere selv aftaler løn- og ansættelses­vilkårene. Heldigvis blev der også denne gang fundet en løsning gennem forhandling og forlig, men det kan altså være nødvendigt at vise, at man er villig til at bruge skrappe midler på begge sider, i form af strejke og lockout. Forhandlingsre­sultatet har været sendt til afstemning blandt medlemmerne, og på den måde blev det endelige resultat til i en bred demokratisk proces.

KONFLIKTENS SPILLEREGLER

Konflikten foregår efter nogle spilleregler, sådan at forhandlingsproces-sen kan forløbe nogenlunde ordentligt og retfærdigt. Ikke desto mindre kan bølgerne gå højt, når meninger og standpunkter udveksles og bry­des. Det kan også ske, at parterne føler sig uretfærdigt og uordentligt behandlet af modparten. Men hensigten med konfliktens spilleregler er at sikre, at man kan strides og samtidig bevare den gensidige tillid og de gode relationer mellem parterne.

TILLID OG GODE RELATIONER

Vi kender betydningen og vigtig­heden af tilliden og de gode relati-oner fra vores egen hverdag i Skive Kommune. Også i situationer hvor vi ser lidt forskelligt på tingene. Det er noget, vi værner om, og det gode arbejdsklima må ikke lide overlast, selvom der var konfikt. Vi var som ledere og medarbejdere parter i kon­fikten, men vi har sørget for, at den ikke har slået skår i de gode relatio­ner, som er så vigtige for, at vi kan have en effektiv organisation med en høj grad af trivsel og et tæt sam­arbejde.

Vi er vant til at fokusere på, hvordan vi skaber den bedste løsning, og hvordan vi får tingene til at fungere mest hensigtsmæssigt i fællesskab. Strejke og lockout handler om det modsatte; om at tvinge sine egne ønsker og interesser igennem. Jeg har under konflikten oplevet, at alle i vores organisation har taget deres ansvar alvorligt. Både når det gjaldt om at være en del af konflikten og at spille sin rolle i det spil, og i forhold til fortsat at arbejde tæt sammen om vores vigtige samfundsopgaver. Også denne svære og dobbelttydige situation har vi i Skive Kommune håndteret på bedste vis. Tak til alle for god konflikthåndtering!

Publiceret 20-06-2018