Leder: Investering i en stærk kommune

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Sidste år udarbejdede vi en ny udgave at strategien "Sammen ad nye veje". Med den har vi beskrevet de vigtigste fælles udfordringer og mål, vi har som kommune. Og med den har vi også peget på nogle af de centrale løsninger. Helt afgørende er det i sig selv, at vi har nogle fælles mål – at vi ved, hvor vi vil hen som kommune. Vi vil have god service til borgerne. Vi vil understøtte de lokale fællesskaber og skabe gode rammer for den enkelte. Vi vil udvikle og styrke vores egn; bosætning, erhverv, miljø, uddannelse, kultur osv. Og vi vil have gode og sunde kommunale arbejdspladser.

Baseret på fælles værdier

Arbejdet med at realisere vores strategier og nå vores mål baserer sig på nogle fælles værdier. Derfor gjorde vi os også sidste år den umage at tage vores værdigrundlag op til en kærlig og kritisk revision. Vi arbejdede i projektet "Grib værdierne" med at drøfte og nyfortolke vores gode, gamle værdiord; udvikling, trivsel og ordentlighed. På den måde har vi givet vores fælles værdier nyt liv og gjort dem nærværende overalt i organisationen. Værdierne er vigtige i en fælles forståelse af, hvordan vi alle bør agere i bestræbelserne på at nå vores mål.

God ledelse er helt afgørende for, at vores organisation er velfungerende. I forlængelse af arbejdet med værdigrundlaget udformede vi derfor et ledelsesgrundlag, som siger noget om, hvordan vi alle har en rolle at spille i forhold til at skabe god ledelse i organisationen og på den enkelte arbejdsplads. God ledelse er i høj grad den enkelte leders ansvar, men det er også et fælles ansvar, og derfor har også den enkelte medarbejder en vigtig rolle at spille i at skabe god ledelse, både ved at lede sit eget arbejde og at være en aktiv medspiller i organisationen. Ledelsesgrundlaget skal understøtte fortsat udvikling af god ledelse overalt i organisationen.

Have det godt med at gøre det godt

Den gode opgaveløsning baserer sig desuden på, at vi alle er motiverede og engagerede i vores arbejde. Der skal være en høj faglighed, der skal være indlevelse og gejst. For at opnå gode resultater er der behov for, at vi alle stræber efter at gøre vores bedste og yde en indsats til gavn for vores borgere. Det handler vores Udviklingsdialog om. At alle kommer til orde og bidrager med holdninger og idéer til hvordan, vi kan blive endnu bedre og have det endnu bedre i vores arbejde.

Der har således været ualmindeligt mange fælles aktiviteter over de seneste ca. halvandet år. Jeg er meget stolt over, at det er lykkedes og sætter meget stor pris på den indsats, der er blevet ydet. Udover at sige tak til alle, vil jeg også gerne med disse linjer gøre det klart, at der er en stærk og værdiskabende sammenhæng mellem alle de forskellige ting, vi gør, og at det alt sammen tjener til et meget vigtigt formål.

Vi er som kommune helt central i forhold til udvikling af vores egn, i forhold til vores borgeres velfærd og selvfølgelig i forhold til vores eget arbejdsliv. Derfor er det vigtigt, at vi på denne måde investerer i at være en god arbejdsplads, hvor der er trivsel, god ledelse, kvalitet og effektivitet, for at vi fortsat kan "have det godt med at gøre det godt". Det har både vi selv og kommunens borgere fortjent.

 

Publiceret 19-06-2017