Her kan du se forslag til lokalplaner der er i offentlig høring. Du kan se planforslagene her:

Link til Lokalplanportal

Forslag til lokalplaner er i høring i mindst 4-8 uger afhængig af forholdet til kommuneplanen. Planforslag offentliggøres på plandata.

Samtidig kan forslag til tillæg til kommuneplanen og miljøvurdering være i høring.

Alle, der berøres direkte af forslagene eller har en særlig interesse i høringen, dvs. bl.a. ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret direkte.

Alle kan komme med høringssvar til planforslag, og byrådet vil gerne høre, hvad du mener om planlægningen.


Høringssvar skal inden udløb af den offentlige høring være modtaget af Skive Kommune på
tek@skivekommune.dk

Midlertidige retsvirkninger

Når der er offentliggjort et lokalplanforslag, er ejendomme inden for lokalplanområdet underlagt et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse efter planlovens § 17.

Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Når høringsperioden er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer, hvis de er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og kommuneplanen.

Du kan finde retsvirkninger og klagevejledning på lokalplanportalen 

Nyttige links

  

Aktuelt i høring

Herunder kan du se annoncer for forslag til lokalplaner, der er i høring. 

Forslag til Lokalplan nr. 308 – Hvidbjerg aktivitetshus og børnehave

Forslag til Lokalplan nr. 308 er i høring i 4 uger i perioden fra den 4. juni til 2. juli 2020. Høringssvar skal sendes via mail til tek@skivekommune.dk.

Du kan se planen her

Lokalplanens indhold
Lokalplanen muliggør etablering af et nyt aktivitetshus og dertilhørende parkeringsplads i tæt tilknytning til den eksisterende børnehave og vuggestue på Kløvermarken 4 i Hvidbjerg.

Planforslaget udlægger området til offentlige formål herunder daginstitution som børnehave og vuggestue samt sports-, fritids-, borger- og foreningsrelaterede aktiviteter. 

Forslag til lokalplan nr. 308 tager udgangspunkt i lokalplan nr. 126, men anvendelsesmulighederne er ændret til at omfatte aktivitetshus og andre lignende formål, og omfatter desuden areal vest for børnehaven, som i dag er mark. 

Miljøvurdering
Skive Kommune har afgjort, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Begrundelsen for afgørelsen er, at:

  • Omfanget af byggeriet ikke afviger væsentligt fra omkringliggende bebyggelse, og dermed ikke vil medføre en væsentlig visuel indvirkning.
  • Planen ikke medfører væsentlig indvirkning på natur, miljø eller trafik.
  • Planen ikke påvirker grundvands- og drikkevandsinteresser væsentligt.
  • Trafikbelastningen ikke øges væsentligt.
  • Du kan læse mere om baggrunden for afgørelsen i redegørelsen i planforslaget.

Du kan klage over afgørelsen om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget via Klageportalen inden 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.


Forslag til Lokalplan nr. 276 - Vindmøller og Solceller ved GreenLab

Forslag til Lokalplan nr. 276 er i høring i perioden fra den 31. januar 2020 til den 27. marts 2020. Høringssvar skal derfor være modtaget af Teknik, Miljø og Udvikling senest den 27. marts 2020.

Du kan se planen her

Der er foretaget en miljøvurdering af planen med dertilhørende bilag, samt lavet en miljøkonsekvensvurdering (VVM). Du kan finde alle dokumenterne i linkboksen herunder.
Man kan klage over denne afgørelse om miljøvurdering til Planklagenævnet. Klagen skal være modtaget via Klageportalen inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres. Det vil sige, at der kan klages til og med d. 28. februar 2020.

Publiceret 21-04-2020