Kommuneplanen er byrådets langsigtede plan. Her fastlægger byrådet de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen revideres som udgangspunkt hvert fjerde år, men Skive Kommune er en dynamisk kommune, hvor der løbende er behov for at tilpasse og justere planlægningen i forhold til udviklingen. Byrådet kan derfor vedtage tillæg til kommuneplanen. Det kan være tematillæg for større områder eller særlige emner, hvor der er mulighed for særskilt proces og borgerinddragelse. Det kan også være tillæg for specifikke rammeområder. Disse tillæg vil typisk blive vedtaget og offentliggjort i forbindelse med en lokalplan.

 

Sammen med forslag til kommuneplantillæg offentliggøres også evt. forslag til lokalplan samt evt. miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Aktuelle forslag til kommuneplantillæg, der er i høring, kan ses herunder ved at følge et link til den digitale Kommuneplan.

Når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort, kan byrådet modsætte sig udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med kommuneplanens bestemmelser for området, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Planforslaget er offentliggjort på Plandata. Se Nyttige links.

Bemærkninger til et planforslag skal inden udløb af høringsperioden være modtaget af:

tek@skivekommune.dk

Aktuelle forslag i høring 

Tillæg nr. 2 – Opfølgning til Kommuneplan 2020-2032

Byrådet vedtog den 31.03.2020 forslag til Tillæg nr. 2.

 

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger fra den 16.04.2020 – 11.06.2020. I denne periode kan der indsendes bemærkninger og forslag til tillægget.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en screening af forslaget til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 i henhold til miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Ifølge miljøvurderingsloven skal et planforslag kun miljøvurderes, hvis det må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da det:

ikke medfører mulighed for større nybyggerier, der kan medføre en væsentlig visuel indvirkning

ikke medfører væsentlige indvirkning på natur, miljø eller trafik

ikke påvirker grundvands- og drikkevandsinteresser

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til miljøvurderingsloven.

Byrådet har vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering.
Du kan læse mere om baggrunden for afgørelsen i planforslaget under Miljøscreening/Miljørapport.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

 

                                                Tillægget kan ses her 

 

Publiceret 15-04-2020