Krarupvej 29, 7800 Skive

Frederik Sørensen har indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af svinebruget på Krarupvej 29, 7800 Skive.

Ansøgningen
Ansøgningen omhandler tilpasning af produktionen i eksisterende staldanlæg og etablering af en ny stald. Den nuværende tilladelse er baseret på en godkendelse fra 2008, et tillæg og en revurdering 2016. Der er nu tilladelse til 17.546 slagtesvin på 32 til 115 kg. Der søges om at få godkendelse til produktionsareal, således at der kan produceres slagtesvin med varieret vægt og antal.

Der søges om en godkendelse i 2 etaper. Frederik Sørensen ønsker i etape 1 at få godkendt de eksisterende stalde efter den nye husdyrgodkendelses lov, så der kan opnås en miljøgodkendelse til en fleksibel produktion af svin i eksisterende stald. Der opføres ikke nye bygninger, men nogle udleveringsstier tages i anvendelse som bufferstier.

I trin 2 ønskes der godkendt en ny stald, der skal opføres øst for eksisterende stalde.

Det samlede produktionsareal er i trin 1 på ca. 2.978 m2 til produktion af svin og i trin 2 på 4358 m2.

VVM
Svinebruget har en udledning af ammoniak på mere end 3.500 kg/år. Det betyder, at ansøgningen er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), og der er derfor indsendt en miljøkonsekvensrapport.

Fleksibilitet i den ansøgte produktion
Beregningerne er lavet, så der tages højde for de værst tænkelige emissioner af ammoniak og lugt ved evt. ændringer af staldene.

Konsekvenser for omkringboende, natur og miljø
Det er i miljøkonsekvensrapporten vurderet, hvilke konsekvenser det ansøgte vil have for omkringboende og for naturen og miljøet i området.

Lugt
Beregningerne viser, at alle lovens krav til den maksimale lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byer er overholdt.

Landskab
Det ansøgte vil ikke få nogen indvirkning på landskabet i området, da den nye stald ligger øst for eksisterende stalde og langt fra nærmeste naboer mod vest og mod øst er stalden dækket af terrænet.

Påvirkning af natur
Beregningerne viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-regler, vil modtage mere ammoniak end de grænser, der er sat herfor i lovgivningen.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
For husdyrbrug er der krav om altid at anvende den bedst tilgængelige teknik. I forhold til at begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak der må komme fra husdyrbruget. I Trin 1 øges den nuværende gyllekøling.

I trin 2 etableres der gyllekøling i den nye stald og der gyllekøles mere i de eksisterede stalde.

Inddragelse af offentlighed
Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen. Du har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten ved henvendelse til Skive Kommune.

Du har også mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 99 15 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 24. juni 2020 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Østergårdsvej 4, 7870 Roslev

Husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet, skal have taget miljøgodkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang når der er forløbet 8 år. Derudover skal disse husdyrbrug revurderes, når der kommer en ny BAT-konklusion fra EU. I februar 2017 blev nye BAT-konklusioner offentliggjort. Disse BAT-konklusioner er bindende for Danmark, og indholdet skal være i drift på husdyrbrugene senest februar 2021.

Svinebruget på Østergårdsvej 4 har en Kapitel 5 miljøgodkendelse fra den 31. december 2006 og en revurdering fra den 7. november 2014. På grund af BAT-konklusionen vil Skive Kommune nu revurdere miljøgodkendelsen igen. 

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen skal tilsynsmyndighederne bl.a. vurdere, om landbruget lever op til de nuværende miljø- og teknologi krav, og maksimal ammoniakbelastning til de mest ammoniakfølsomme naturområder.

Skive Kommune må ikke træffe afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig.

  • Enhver har ret til at komme med kommentarer til revurderingen.
  • Enhver har ret til at se revurderingen, miljøgodkendelsen og sagens dokumenter.
  • Enhver kan anmode om at få tilsendt et udkast af afgørelsen.

Kommentar, spørgsmål og anmodning om at få tilsendt et udkast til afgørelsen kan ske ved henvendelse til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kmbr@skivekommune.dk senest onsdag den 24. juni 2020.

Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Husdyrbruget Ilbjergvej 17, 7870 Roslev, cvr nr. 19642909, ønsker at få godkendt en ny slagtesvinestald, samt 2 nye gyllebeholdere.

Bedriftens stald bliver indrettet til slagtesvineproduktion, og staldsystemerne er delvis spaltegulv. Staldene er indrettet med luftrensning og dimensioneret med fokus på effektiv drift og velfærd for grisene.

Det er det samlede husdyrbrug, der ønskes godkendt, og som er beskrevet og vurderet i det følgende.

Lugtgeneafstanden til nabobeboelse, samlet bebyggelse og nærmeste byzone er overholdt da der etableres et effektivt luftrensningsanlæg i den nye stald.

Det vurderes, at der ikke er andre uacceptable nabogener som fluer, støj og støv. Lovens krav om naturarealers maksimale påvirkning med ammoniak fra husdyrbruget er også overholdt. Det skyldes, at der er passende afstand til Natura 2000 områder og andre kvælstoffølsomme naturområder.

Det vurderes endvidere, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper og arter, herunder habitatdirektivets bilag IV-arter såvel i som uden for Natura 2000 områder.

Det er vurderet, at husdyrbruget lever op til bedste anvendelige teknologi (BAT) vedr. områderne driftsledelse, fodring, staldindretning, forbrug af vand og energi samt opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning. Staldenes indretning og den anvendte miljøteknologi sikrer en lav ammoniakfordampning og at det samlede staldanlæg lever op til krav om vejledende ammoniakemission ift. BAT.

Øvrige miljøforhold såsom, f.eks. transporter til og fra ejendommen, lyspåvirkning er vurderet, er undersøgt og der vurderes at virksomhedens miljøpåvirkning ikke vil have en væsentlig negativ effekt på omkringboende og bedriftens nærmiljø.

Ejendommen implementerer i forbindelse med denne ansøgning et miljøledelsessystem, således bedriftens miljømål synliggøres og prioriteres i det daglige arbejde.

Det vurderes at landbruget og dets bygninger ikke påvirker landskabsoplevelsen i væsentlig grad, samt påvirker den nuværende landskabsudpegning. 

Samlet vurderes det, at det ansøgte projekt med de vilkår, der forventes stillet, ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Inddragelse af offentlighed
Alle relevante personer og foreninger har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøforhold, som Skive Kommune skal se på i forbindelse med sagsbehandlingen. Du har mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten ved henvendelse til Skive Kommune.

Du har også mulighed for at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, når den er lavet, og du kan komme med bemærkninger til udkastet.

Du kan skrive til Skive Kommune, Byg & Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller kontakte Kirsten Brødbæk på telefon 9915 7717 eller på mail: kmbr@skivekommune.dk.

Du har frist til den 8. juli  2020 for at komme med bemærkninger, eller gøre opmærksom på at du gerne vil se udkast til miljøgodkendelsen.

Publiceret 19-06-2020