Plan/program Titel Sammenfattende redegørelse
Lokalplan nr. 272 Rammelokalplan for GreenLab Skive - Et energi- og ressourcelandskab  Link

 

Herover kan du læse de sammenfattende redegørelser, der er udarbejdet i forbindelse med de enkelte planer og programmer.

Den konkrete miljøvurdering, herunder det ikke tekniske resume, kan du finde som link under de pågældende planer og programmer. Herudover kan du på Skive Kommunes hjemmeside se tidligere miljøvurderinger. Se tidligere miljøvurderinger her.

Klagevejledning
Kommunen kan i henhold til miljøvurderingslovens § 3 stk. 1 afgøre, at et planforslag skal miljøvurderes. Er der i forbindelse med en lokalplan eller et kommuneplantillæg udarbejdet en miljøvurdering, kan du klage over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten. Du kan f.eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure. Du kan desuden klage over den sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurderingen, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16.

 

Publiceret 24-11-2014