I landzone må der uden zonetilladelse kun opføres byggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrug, skovbrug og fiskerierhverv. F.eks. kan driftsbygninger til landbrug opføres uden landzonetilladelse, dog med enkelte undtagelser.

Byggeriet skal dog stadig anmeldes til kommunen med ansøgningsskema vedlagt nødvendige tegninger og oplysninger.

Andre former for byggeri i landzone, f.eks. andet erhvervsbyggeri og nye boliger, kræver udover byggetilladelse også landzonetilladelse

Hvis et byggeri forudsætter landzonetilladelse, skal man påregne en længere sagsbehandlingstid end normalt, idet kommunen skal foretage en konkret vurdering af det ansøgte. Der skal foretages høring inden der træffes en afgørelse. Herefter skal tilladelsen annonceres i dagspressen, hvorefter der er 4 ugers klagefrist, og først når den er udløbet, kan der gives byggetilladelse

Reglerne om landzone findes i planlovens kap. 7, § 35-38. Se Relaterede links.  

Der kan være forhold til anden lovgivning, som betyder en øget sagsbehandlingstid.

Eksempelvis Lov om naturbeskyttelse, som blandt andet regulerer afstanden for et byggeri i forhold til sø, å, skov, gravhøje m.m.  Herunder kan du finde de landzonetilladelser, der i øjeblikket er annonceret.

 • Sundsørevej 62, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til to kemitanke på Thise Mejeri
  Offentliggjort den 27. maj 2020 - klagefrist den 24. juni 2020.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hemvej 1, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af fuglevoliere på 97 m².
  Offentliggjort den 27. maj 2020 - klagefrist den 24. juni 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Sundsørevej 41, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til lovliggørelse af et sommerhus på 77 m² i stueplan og 40 m² 1. sal (uden kviste) samt et teknikrum på 38 m².
  Offentliggjort den 28. maj 2020 - klagefrist den 25. juni 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Strandetvej 47, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til at etablere en ny sø på matrikel nr. 1a, Strandet Hgd., Ørum. Søens overflade vil blive ca. 500 m².
  Offentliggjort den 2. juni 2020 - klagefrist den 30. juni 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Harrevigvej 15, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til g
  enopførelse af et nyt sommerhus på samlet 71 m², fordelt på 46 m² i stueplan og 25 m² på 1. sal, samt et overdækket areal i stueplan på 17 m² og en altan på 1. sal på 13 m².
  Offentliggjort den 3. juni 2020 - klagefrist den 1. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nymøllevej 65, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til at etablere en ny sø på matrikel nr. 4ae, Rødding By, Rødding. Søens overfalde vil blive ca. 320 m².
  Offentliggjort den 4. juni 2020 - klagefrist den 2. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Harvarp Odde 9, 7884 Fur
  Landzonetilladelse til at etablere et overdækket areal på 46 m² imellem den eksisterende garage og sommerhuset.
  Offentliggjort den 4. juni 2020 - klagefrist den 2. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Teglværksvej 30, 7840 Højslev
  Afslag på landzonetilladelse til opførelse af maskinhal
  Offentliggjort den 10. juni 2020 - klagefrist den 8. juli 2020
  Klik her for at se afslag

 • Rudemøllevej 60, Hem 7800 Skive
  Landzonetilladelse af eksisterende brændeskur på 68 m²
  Offentliggjort den 12. juni 2020 – klagefrist den 10. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se placeringen

 • Bøstrupvej 74B, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til etablering af Shelters på 11 m² med 6 m² overdækning
  Offentliggjort den 12. juni 2020 - klagefrist den 10. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hejlskovvej 15, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til 4 bygninger ved Ørslevkloster
  Offentliggjort den 12. juni 2020 - klagefrist den 10. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Hejlskovvej 14, 7840 Højslev
  Landzonetilladelse til opførelse af bygning på 32 m2
  Offentliggjort den 12. juni 2020 - klagefrist den 10. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nørremarksvej 14, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til tilbygning til eksisterende udhus på i alt 288 m², hvoraf de 240 m² er udhus, og de 48 m² er overdækket areal.
  Offentliggjort den 15. juni 2020 - klagefrist den 13. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nørremarken 5 og 9, 7860 Spøttrup
  Landzonetilladelse til 5 flytbare hytter til grise
  Offentliggjort den 17. juni 2020 - klagefrist den 15. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nissumvej 32, 7870 Roslev
  Landzonetilladelse til en sø på cirka 1.000 m². Søen etableres på matrikel nr. 1a, Søgård, Åsted.
  Offentliggjort den 17. juni 2020 - klagefrist den 15. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

 • Spøttrup mark 6, 7860 Spøttrup 
  Landzonetilladelse til en sø på cirka 900 m². Søen etableres på matrikel nr. 19b, Vejby By, Vejby.
  Offentliggjort den 17. juni 2020 - klagefrist den 15. juli 2020
  Klik her for at se tilladelsen

   

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet i henhold til planlovens § 58, stk. 1, om hvem man skal klage til. Enhver med retlig interesse i sagens udfald, har ret til at klage efter planloven. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at Skive Kommune ikke har haft ret ifølge loven til at træffe en afgørelse. Man kan derimod ikke klage fordi man mener, at Skive Kommune burde have truffet en anden afgørelse

Klagen skal indgives via Klageportalen, som findes via:

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. Skive Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. Organisationer og virksomheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne landzonetilladelse er offentliggjort. 

Hvis Skive Kommunes afgørelse ønskes prøvet for domstolene, skal retssagen anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Publiceret 19-06-2020