Annoncering

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i høring på hjemmesiden under siden Høring. Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plandata i Nyttige links.  Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette via kommunens lokalplan- og kommuneplansportal, hvor de endelige planer også kan ses. Følg links nedenfor.

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Planklagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På nævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Klageportalen i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter at deres afgørelse er meddelt 

Aktuelle annonceringer

Lokalplan nr. 276 - Kommuneplantillæg nr. 1

Skive Byråd har den 26.5.2020 endelig vedtaget Lokalplan nr. 276 - Vindmøller og Solceller ved GreenLab samt Kommuneplantillæg nr. 1 - Område til vindmøller og solceller ved GreenLab.

Link til lokalplan 276

Link til Kommuneplantillæg nr. 1 

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering 

Resume af Miljøkonsekvensrapport

Miljørapport

Planerne er offentliggjort den 8.6.2020.

Kommuneplan 2020-2032
Skive Byråd har den 17. december 2019 vedtaget Kommuneplan 2020-2032 endeligt.

Retsvirkninger for kommuneplanen

I henhold til Planlovens § 30 skal der i forbindelse med offentlig bekendtgørelse af kommuneplanen oplyses om reglerne i Planlovens § 12 stk. 2 og 3.

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Den vedtagne kommuneplan kan ses på her

 

Kommuneplantillæg: Se annoncering af vedtagne kommuneplantillæg til Skive Kommuneplan 2020-2032 HER.

Lokalplaner: Se annoncering af vedtagne lokalplaner i Skive Kommunes Lokalplanportal HER.

 

Publiceret 26-04-2016