Hovedmålene i den økonomiske politik følger konstitueringsaftalen og omfatter:


1. Målet for likviditeten i kommunen er, at 12 måneders likviditetsgennemsnit, som minimum skal svare til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 215 mio. kr. ultimo 2017.

2. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 55-70 mio. kr., årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.

3. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2018-2021 søges holdt i ro.

4. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift overholder de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug.

5. Målsætningen i Skive Kommune er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 55-70 mio. kr. over årene. Driftsresultatet minus anlæg skal give et ”0” resultat.

6. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien og i forlængelse økonomiudvalgets behandling af budget og regnskabsproceduren den 22. januar 2019 så gives der ikke tillægsbevillinger med mindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter.

7. Målet for den finansielle styring er for:

  • Formueplejen, at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik.
  • Gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 20-25 mio. kr. årligt.
  • Afdrag finansieres af kassen 2018-20218. 

8. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt.

Publiceret 28-02-2019