Antal overkørsler / indkørsler
Vejmyndigheden giver tilladelse til én overkørsel pr. parcel. For at opnå dispensation til etablering af flere overkørsler, skal der være væsentlige argumenter.   

Overkørsler må være op til 5 meter brede. Vejmyndigheden kan dog forlange at en overkørsel skal være smallere, ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. 

Tilladelse til etablering eller ændring af overkørsel kan du søge om i nedenstående formular: 

Formular

Ønsker du at ændre dine adgangsforhold

Formular til ansøgning om etablering eller ændring af overkørsel


Ændring af eksisterende overkørsler
En overkørsel er oftest placeret i vejens matrikel. Vejmyndigheden kan stille krav til etablering af overkørslen om at det befæstede areal udføres af en entreprenør, og at entreprenøren sikrer mod beskadigelse af ledninger i rabat- og fortovsarealet, ved forudgående søgning i LER.   

Grundejere skal afholde alle udgifter i forbindelse med ændring af en overkørsel.  

Vejformand ved Park og Vej, Hans-Peter Lauritsen skal kontaktes på telefon 4060 5561 ved arbejdets påbegyndelse, med henblik på tilsyn og godkendelse.   

Hvis du flytter din indkørsel uden tilladelse, og det resulterer i at overkørselsarealet skades, kan du blive mødt af et erstatningskrav fra vejmyndigheden. Desuden kan du blive pålagt at flytte din indkørsel tilbage hvor den tidligere var, uanset om overkørselsarealet har taget skade eller ej.  

Overkørsler skal overholde reglerne i nedenstående lovgivning. 

Publiceret 03-01-2014