Grundejere med ejendomme der støder op til kommunale veje, stier og fortove, er forpligtede til at foretage renholdelse af de tilstødende arealer - også om vinteren. 

Reglerne for snerydning og glatførebekæmpelse er beskrevet i Vinterregulativet, bekendtgørelsen  omhandler endvidere fjernelse af ukrudt, fejning af belagte færdselsarealer, fjernelse af affald, renholdelse af grøfter/rendesten og renholdelse af trapper. 

Beskæring
Grænser din ejendom op til en offentlig vej eller sti skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så den bedst muligt holdes inde på dit private område. Dette gælder også for ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej/sti i byområder, herunder sommerhusområder mv., hvor der administreres efter privatvejslovens afsnit I, III og IV. 

Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og vedligeholdelsen af vejarealet, og ved eventuelt reparation af nedgravede kabler. Beskæring er speciel vigtigt af hensyn til svagtseende, handicappede og fodgængere med barnevogn. 

Skitsen herunder viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje, fortov og stier. 


                           Some description


Publiceret 03-10-2019