Generelt om spildevand i det åbne land

I store dele af Skive Kommune er der ikke offentlig kloak, som man kan tilslutte sig – disse områder betegnes ”det åbne land”.

I det åbne land kan der være langt mellem de enkelte huse. Derfor er det ofte uforholdsmæssigt dyrt at kloakere alle ejendomme. I stedet for at transportere spildevandet via kloakledninger, skal spildevandet renses ved den enkelte ejendom. Der findes forskellige lokale renseløsninger, og hvilken løsning der er den optimale på den enkelte ejendom, afhænger af flere forhold. Der skal således foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde ud fra de lokale forhold.

Bundfældningstank

Bundfældningstanke er en betegnelse, der dækker over begreber som TRIX-tank og septiktank. Fælles for de fleste ejendomme i det åbne land er at alt husspildevandet(inkl. vand fra vaskemaskinen i udhuset) ledes gennem en bundfældningstank, hvor der sker en basal rensning. Det meste af det faste stof tilbageholdes, mens det flydende stof enten ledes til nedsivning i jorden eller til markdræn eller eventuelt direkte ud i et vandløb eller en sø.

Tømningsordning

I 2008 blev der indført en ordning, hvor bundfældningstanke i Skive Kommune skal tømmes 1. gang årligt og hvert 2. år for sommerhuse. Formålet med ordningen er bl.a. at sikre at nedsivningsanlæg fungerer korrekt til gavn for vores drikkevand. Derudover er et vigtigt formål at begrænse udledningen af næringsstoffer til vandløb og søer. Ved at indføre en obligatorisk tømningsordning sikres det i øvrigt at slammet behandles korrekt på Skive Vands rensningsanlæg. Læs mere om tømningsordningen.

Udledning af spildevand til vandmiljøet

Vandløb og søer, og i sidste ende Limfjorden, er sårbare økosystemer, som er levested for tusindvis af arter, som vi skal beskytte. Husspildevand indeholder store mængder næringsstoffer, og da der i Skive Kommune er et stort antal ejendomme, som udleder spildevand, kan man ikke underkende den samlede udledning af både organisk stof, fosfor og kvælstof. Der er derfor lavet en vandmiljøplan for Limfjorden. Skive Kommune er pålagt at udpege de områder, hvor der er et særligt behov for en indsats mod udledning til vandmiljøet.Derfor skal der gennemføres en forbedret spildevandsrensning for en lang række ejendomme i Skive Kommune.

Forbedret spildevandsrensning

I Skive Kommunes spildevandsplan er der udpeget en række indsatsområder, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevand. I disse områder er det vurderet at en indsats, vil have en særlig gavnlig effekt på vandmiljøet. Skive Kommune vil foretage en undersøgelse af forholdene og vil eventuelt meddele påbud om at ejendomme i indsatsområderne, skal foretage forbedret spildevandsrensning. Læs mere om forbedret spildevandsrensning.

Uhygiejniske forhold

Opstår der uhygiejniske forhold som følge af din ejendoms spildevandsudledning, kan du også risikere et påbud om forbedret spildevandsrensning. Uhygiejniske forhold opstår som regel fordi en eksisterende bundfældningstank ikke længere fungerer eller fordi tanken er overbelastet.

Publiceret 04-05-2018