Generelt om nedsivning af regnvand - LAR

Nedsivning af regnvand fra tagflader og veje betegnes ofte som LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overfladevand på egen grund.


Skal man søge om tilladelse til at nedsive sit regnvand? 

Det korte svar er ja!

Ifølge Miljøbeskyttelsesloven § 19 må "stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund", ikke uden tilladelse: 

 1. nedgraves i jorden  
 2. udledes eller oplægges på jorden eller 
 3. afledes til undergrunden 

Nogle tagmaterialer og nogle tagrender og nedløbsrør indeholder tungmetaller som zink og bly. I forhold til nedsivning af vejvand, kan der være tale om salt eller miljøfremmede stoffer (f.eks. chlorid eller PAH), som også kan forurene grundvandet. Skive Kommune ønsker derfor at foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Du skal altså søge om tilladelse og du skal have modtaget en tilladelse før du må nedsive regnvand fra din ejendom.

Hvad må jeg selv?

Du må selv lave en faskine, regnbed eller andet LAR-anlæg og tilhørende regnvandsledninger, når vandet stammer fra et enfamiliehus med tilhørende udhuse, carporte og tilhørende arealer.

Du skal anvende en autoriseret kloakmester, hvis der skal foretages afpropning af eksisterende kloakrør. Laves der LAR-anlæg for større bygninger (med undtagelse af landbrugsejendommes driftsbygninger), skal du anvende en autoriseret kloakmester.

Du må gerne selv foretage forundersøgelser såsom infiltrationstest osv., men ofte vil det være en fordel at tage en kloakmester med på råd. 

Sådan kommer du i gang med et nyt anlæg

 1. Undersøg om din jord er egnet til nedsivning. Din jord kan være uegnet til nedsivning på grund af forurening, højt grundvandsspejl eller på grund af jordbundens sammensætning. Man kan selv lave en infiltrationstest - klik her for at se hvordan. 

 2. Undersøg hvilken regnvandsløsning, der er bedst for dig. Du kan f.eks. lave tørbassiner, regnvandsrender, vandhuller, regnbede eller etablere faskiner eller regnvandstønder med overløb til græsplænen.

 3. Det er vigtig at overveje, om løsningerne har volumen nok til store regnskyl. Vær opmærksom på, hvor vandet vil løbe hen, når der kommer mere vand, end dine løsninger kan klare. Der må ikke være overløb til naboen! Derudover skal løsningerne overholde forskellige afstandskrav.

 
Forundersøgelser og dimensionering

LAR anlægget skal dimensioneres ud fra følgende kriterier:

 • En 5 års regnhændelse (en dimensionsgivende gentagelsesperiode på min. 5 år) 
 • Årlig nedbørsmængde på min 788 mm
 • En sikkerhedsfaktor på 1,3
 • Jordens hydrauliske ledningsevne, denne bestemmes vha. min 2 infiltrationstest 
 • Grundvandsspejl pejles

Anvend LAR-dimensioneringsværktøjet til at beregne anlæggets størrelse

 

Opdeling i tag- og overfladevand

Da der er forskel på forureningsgraden af det afstrømmende regnvand, afhængigt af om det kommer fra tage, parkeringspladser, villaveje eller større veje, vil indkomne ansøgninger om nedsivning af regnvand blive inddelt i 3 grupper:

 • tagvand
 • vejvand (stier, private veje, villaveje, tilkørselsveje og p-pladser til mindre end 20 biler) og 
 • vejvand (hovedveje, motortrafikveje og p-pladser til mere end 20 biler).


Tagvand

I Skive Kommune er der udlagt områder (bl.a. OSD – Områder med Særlig Drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til vandværker), hvor grundvandet skal beskyttes ekstra godt. Ansøgninger om nedsivning i disse områder vil blive behandlet ud fra sagsspecifikke oplysninger som fx type overfladevand, mængde, placering – og udformning af anlæg, afstand til vandforsyning samt grundvandsstrømningen.

I OSD – Områder med Særlig Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker kan der ikke gives tilladelse til nedsivning i faskine, når det drejer sig om overfladevand fra indkørsler, samt overfladevand fra tagflader og/eller tagrender af bly, zink, kobber, stål med en zinkbehandling/-galvanisering eller tagpap. Her kan der alene gives tilladelse til nedsivning (infiltration) gennem en vegetationsdækket jordoverflade, regnbed eller lignende.

Nedsivning i faskiner fra andre typer arealer og tagbelægning kan tillades i OSD-områder. Dog må overfladevand fra arealer, der er sprøjtet med pesticider og fra tagflader, der renses med algefjerner ikke ledes til nedsivning i faskiner.


Vejvand

Vejvand er mere forurenet end tagvand og det er vigtigt at fokusere på renseeffekten af de metoder, der benyttes til nedsivning af vejvand.

Regnvand kan være forurenet med stoffer fra det område, der afvandes (det kan fx være salt fra vintervedligeholdelse, sæberester fra bilvask, oliespild fra biler, tungmetaller og PAHér fra dækslid og udstødning, sprøjtemidler fra behandlede grønne områder eller jernbanearealer, næringsstoffer fra beplantede områder osv.) 

Ved dimensionering af renseløsninger til regnvand er det vigtigt, at man er opmærksom på, at kraftige regnskyl kan give store mængder vand på kort tid. Anlæggene skal derfor dimensioneres til at kunne håndtere disse vandmængder, så man undgår overbelastning af vandløb og gener i forbindelse med opstuvning af vand på terræn.

 

 

Publiceret 09-06-2020