Afbrænding  - erhverv

Afbrænding af affald er som hovedregel kun tilladt på dertil godkendte anlæg. Det betyder som udgangspunkt at virksomheder ikke må brænde deres affald, herunder haveaffald.

Der gælder dog nogle undtagelser fra det generelle forbud mod afbrænding. Der kan f.eks. nævnes, at virksomheder i landzone kan afbrænde eget have- og parkaffald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt som led i naturpleje.

Undtagelserne fra det generelle forbud er nærmere beskrevet i underafsnit til denne side og i folderen "Regler for afbrænding i Skive Kommune"

Ved en enhver afbrænding er den ansvarlige for afbrændingen ansvarlig for at gældende regler for afbrænding og afstandskrav er overholdt. Disse regler er beskrevet i bekendtgørelsen og folderen  nederst på siden.

Kommunen anbefaler, at have- og parkaffald fra pasning af grønne områder genanvendes på stedet som jordforbedrende materiale, enten ved kompostering af affaldet eller ved flisning. Alternativt kan det afleveres til kompostering på kommunes genbrugspladser.

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S kan forbyde enhver afbrænding i det fri, såfremt dette på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand.

Regler for afbrænding i Skive Kommune

Læs i folderen om regler for afbrænding i Skive Kommune

Folder - Regler for afbrænding.pdf

Publiceret 15-04-2020