Læs hele indkøbspolitikken som pdf

Skive Kommunes indkøbspolitik

 

Skive Kommunes institutioner og afdelinger foretager sine indkøb i henhold til kommunens indkøbspolitik, hvor man enten køber ind via de obligatoriske indkøbsaftaler, eller via den såkaldte delydelsesregel. Delydelsesreglen betyder, at den enkelte institution kan vælge at købe ind hos en anden leverandør, end den leverandør Skive Kommune har indgået indkøbsaftale med, såfremt et tilbud er billigere. Det er den enkelte institution som afgør, om den ønsker at indhente et alternativt tilbud, og efterfølgende køber ind via delydelsesreglen.

Udpluk fra Skive Kommunes indkøbspolitik

Det overordnede formål med Skive Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for:

At Skive Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydel¬ser efter princippet ”bedst og billigst” – det vil sige på de økonomisk mest fordelagtige betingelser, og det opnås bedst ved:

•Koordinerende indkøbsaftaler

•Udbud på flest mulige vare- og tjenesteydelsesområder

•Decentralt indkøb ved anvendelse af indkøbsaftalerne 

Ifm. indkøb og udbud er det også vigtigt, at Kommunen sikrer dialog og åbenhed med markedet. Dette for at udbud gennemføres så optimalt som muligt, og for at virksomhederne er klar til at byde på udbuddene. Det skal fx fra udbud til udbud vurderes, om det giver mening at opdele udbuddene i mindre delaftaler, således at små og mellemstore virksomheder har bedre mulighed for at byde ind. Derudover er det vigtigt at Kommunen løbende undersøger og afprøver nye udbudsformer fx funktionsudbud, som giver mulighed for at medvirke til innovation og udvikling hos virksomhederne. 

Indkøbspolitikken gælder for alle Kommunens forvaltninger og institutioner og omfatter, udover Kommunens egne institutioner, også selvejende institutioner i det omfang, det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster og hvor driften primært er finanseret via tilskud fra Skive Kommune.

I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler og dermed reducere udgifterne i kr. og procestid skal følgende sikres:

•At Skive Kommune optræder som én kunde og dermed opnår stordriftsfordele

•At de indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske – det vil sige at de skal anvendes af alle decentrale enheder
•At antallet af leverandører inden for de enkelte indkøbsaftaler skal reduceres, ligesom der inden for de enkelte varegrupper skal ske en standardisering
•At det sikres, at de decentrale enheder ikke køber produkter af en bedre kvalitet end nødvendigt – tilstrækkelighedsprincippet.
Den enkelte afdeling, institution eller forvaltning er ansvarlig for at indkøb sker i overensstemmelse med den vedtagne indkøbspolitik. I tilfælde hvor der ikke allerede foreligger en indkøbsaftale tages der initiativ til udarbejdelse af et udbud. For varer og tjenesteydelser, der anvendes af flere forvaltninger har Indkøbsafdelingen initiativpligten til igangsætning af udbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Publiceret 19-03-2014