Tilsynskampagne 2019 på landbrug

I 2019 har kampagnetemaet fokus på, om vores jordbrugere overholder den 25 meter dyrkningsfri zone omkring indvindingsboringerne, samt status på risiko for gylleudslip i indvindingsområder.

Tilsyn med dyrkningsfri beskyttelseszoner skete via anvendelse af luftfoto fra 2018. Tilsyn med gyllebeholdere i OSD-områder skete via fysiske tilsyn.

Baggrund

25 meters beskyttelseszonen omkring boringer er et virkemiddel til at give en ekstra beskyttelse af grundvand og drikkevand mod nedsivning og forurening af næringsstoffer og pesticider.

Forureningskilder nær indvindingsboringer medfører en særlig risiko, fordi oppumpning af grundvand kan skabe undertryk tæt på den enkelte indvindingsboring, og derved trække overfladenært vand relativt hurtigt ned til boringen, også kaldet tragt-effekt.

Skive Kommune er tilsynsmyndighed for de inderste 10 meter af beskyttelseszonen. Landbrugsstyrelsen er tilsynsmyndighed for de yderste 15 meter af beskyttelseszonen.

Gennem kampagnen var ønsket, at der blev skabt opmærksom på vigtigheden i at overholde gældende regler for at beskytte grundvandet.

Blev kampagnemålet nået?

Målet med tilsynskampagnen var på kort sigt at afklare status på overholdelse af de gældende regler for 25 meter beskyttelseszonen ved almene indvindingsboringer, samt de generelle regler for gyllebeholdere i OSD-områder herunder, om terrænforhold giver anledning til bekymring.

Der blev sendt høringsbreve ud til 28 jordejere angående 25 meter beskyttelseszonen. Vi kan konkludere, at 18 af 28 jordejer ved de 83 boringer har været interesserede i at melde tilbage og være behjælpelige med at få afklaret, hvordan luftfoto af 25 meter zonen skulle tolkes. 8 erkender, at deres 25 meter zone ikke er overholdt, og at det er deres ønske at rettet op på dette.

Ved at lave administrative tilsyn med luftfoto fra 2018 ved alle almene indvindingsboringer, kunne man hurtigt få et overblik. Ulempen er, at det ikke giver det præcise billede af situationen ude ved indvindingsboringerne, idet der er nogle usikkerheder i opmålingerne på luftfoto. Et mindre antal af landmændene henvendte sig også til os for at præcisere brugen af arealet ved indvindingsboringerne.

Derved fik vi landmændenes input på situationen derude, også hvis der ikke var en overtrædelse.

Da vi havde fokus på alle gyllebeholdere i OSD-områderne Balling og Spøttrup, fik vi også set de gyllebeholdere, som ikke havde været i brug i flere år. Dette var for alle husdyrbrug, plantebrug og boliger, der havde en gyllebeholder. I den forbindelse så vi, at der generelt var styr på gyllebeholderne.

Der har været 19 tilsyn på husdyrbrug og 12 tilsyn på ejendomme med planteavl. På husdyrbrugene er der sendt påmindelser til 2 ejere om beholderkontrol (3 tanke i alt), ellers har tilsynene kun givet anledning til mindre bemærkninger som f.eks. korrekte registreringer i BBR, 2 tanke blev meldt ”ude af drift” m.v. Tilsynene har ikke givet anledning til reaktioner, hvad angår beliggenhed og hældning til boringer.

Målet med tilsynskampagnen er på langt sigt at medvirke til sikring af vores drikkevand ved at informere Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen om resultaterne. Derved kan de vurdere, om der er brug for en yderligere informationsindsats omkring 25 meter beskyttelseszonen til jordbrugerne. Vi konkluderer, at kampagnen har været med til at øge opmærksomheden med 25 meter beskyttelseszonen omkring boringerne.

Publiceret 01-04-2020