Tilsynet vil normalt blive varslet 14 dage i forvejen. Formålet med tilsynet er at sikre, at husdyrbruget overholder miljølovgivningen og andre regler, f.eks. påbud, forbud og vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser.

Efter tilsynet modtager husdyrbruget et tilsynsbrev, en tilsynsrapport og kommunens beslutning om miljørisikoscore. Hvis der er bemærkninger til husdyrbrugets miljøforhold, som kræver ændringer, vil det fremgå af tilsynsbrevet.

Miljøforhold der kontrolleres

De enkelte typer af landbrug påvirker omgivelserne forskelligt. Her er eksempler på, hvad der vil blive set på i forbindelse med et tilsyn:

 • produktionsstørrelse
 • opbevaring og håndtering af husdyrgødning
 • 5 og 10 års beholderkontrol
 • alarmsystemer m.v. på beholdere
 • opbevaring af ensilage og foder
 • olie og kemikalier
 • olietanke
 • erhvervsaffald, herunder farligt affald
 • spildevand
 • eventuelle vilkår i en miljøtilladelse eller -godkendelse.

Tilsynet tager udgangspunkt i reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Hvis husdyrbruget har en miljøgodkendelse, en tilladelse eller der er meddelt påbud med vilkår, vil det blive kontrolleret, om vilkårene er overholdt.
 

Hvor ofte kommer kommunen på tilsyn

Antallet af tilsyn afhænger af husdyrbrugets miljørisikoscore, der fastsættes ud fra følgende:

 • Emissioner. Vurderes i forhold til antallet af dyreenheder.
 • Sårbarhed/beliggenhed. Man ser f.eks. på, hvor tæt husdyrbruget ligger på vandløb og indvindingsområder for grundvand.
 • Oplag, dvs. håndtering af husdyrgødning. Der lægges vægt på forhold, der har betydning for forebyggelse af uheld med husdyrgødning.


Brugerbetaling

I brugerbetalingsbekendtgørelsen står der, at kommunen skal opkræve brugerbetaling. Brugerbetalingen skal dække omkostninger i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med husdyrbrugene. Betalingen opkræves efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Timeforbrug til udarbejdelse af miljøtilladelser er ikke omfattet af brugerbetalingsreglerne.

 

Publiceret 12-08-2019