Kontrollen skal udføres af en autoriseret beholderkontrollant. Det er brugeren af beholderen, der er ansvarlig for, at den bliver kontrolleret.

Som bruger skal du sende en anmodning om beholderkontrol til en autoriseret kontrollant, senest 6 måneder inden gyllebeholderen skal kontrolleres. Kontrollanten sender herefter en kopi af anmodningen til kommunen.

Bestemmelsen om 5/10 års kontrol af gyllebeholdere er fastlagt i Bekendtgørelse om kontrol af beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

Hvilke beholdere er omfattet?
Alle åbne og lukkede gødningsbeholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholdere som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m³, skal kontrolleres mindst hvert 5. år.

Kommunen kan dog beslutte, at der bliver udført kontrol på beholdere på under 100 m3, hvis der er tvivl om beholderens styrke eller tæthed.

Frist for anmodning om beholderkontrol
For beholdere opført efter 31. juli 1989 skal anmodning om kontrol fremsendes senest 6 måneder før beholderen bliver 10 år. Herefter skal anmodning fremsendes senest 9 år og 6 måneder siden sidste kontrol.

Hvis beholderen ikke anvendes?
Det er muligt at blive fritaget for beholderkontrol, men kun hvis beholderen ikke anvendes mere. Når beholderen er tømt og rengjort og det skriftligt er meddelt kommunen, anses den for at være taget ud af drift. Gyllebeholderen må ikke bruges, før den er godkendt af en kontrollant igen. 

Gyllealarm, barriere, terrænændring
Du skal være opmærksom på, at din gyllebeholder kan være omfattet af krav om alarm, barriere og/eller terrænændring. Se reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Publiceret 01-07-2019