Hvis du skal bygge en ny gyllebeholder

Hvis du ønsker at bygge en ny gyllebeholder, skal du først indsende en anmeldelse eller en ansøgning til Skive Kommune. Der skal også sendes et myndighedssæt for tanken og for overdækning, der rekvireres ved producenten.

Der kræves ingen byggetilladelse til opførelse af en gyllebeholder efter vedtagelse af Bygningsreglementet pr. 01.07.2017.

Produktionsareal under 100 m²

Hvis dit produktionsareal er under 100 m², skal du anvende et anmeldeskema. Anmeldeskemaet skal også anvendes af ”rene” plantebrug. Du finder et link til skemaet nederst på denne side.

Du kan også læse mere om anmeldeordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside via link nederst på siden. 

Byggeriet må først påbegyndes 2 uger efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen. Har kommunen inden 2 uger gjort indsigelse, må byggeriet først påbegyndes, når du har fået tilladelse fra kommunen.

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for, at sagen kan klares med en anmeldelse, at de krav, der gælder for placering, beholderkontrol, barriere & alarm, indretning og drift, er overholdt. Der kan søges om dispensation for visse afstande.

Produktionsareal over 100 m²

Hvis dit produktionsareal er over 100 m², skal du som hovedregel ansøge gennem https://www.husdyrgodkendelse.dk/. Etableringen må først påbegyndes, når kommunen har lavet en afgørelse herom.

Hvis du kun har heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse eller kun har afgræsningsdyrehold, der går ude hele året, gælder der særlige regler for produktionsarealets størrelse. Du kan kontakte Skive Kommune for at høre nærmere.

Hvad er produktionsarealet?

Produktionsarealet er den del af stalden, hvor dyrene kan opholde sig (ikke kun kortvarigt), og har mulighed for at afsætte gødning.

Husk at underrette BBR når du har bygget gyllebeholderen.

Der kræves ikke længere en byggetilladelse for at få lov til at bygge en gyllebeholder. Derfor skal du selv underrette BBR, når du har bygget gyllebeholderen. Du skal oplyse byggeår, rumindhold i m³, samt om den er overdækket. Se anmeldeskemaet nederst på siden.

Kommunens sagsbehandling

Dette skal Skive Kommune undersøge inden sagsbehandlingen:

  • Er bedriften et husdyrbrug eller et plantebrug?
  • Er det anmeldte/ansøgte i strid med krav i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5-28, som bl.a. omhandler placering og afstandskrav?
  • Er gyllebeholderens placering i konflikt med naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelses- og byggelinjer?
  • Er gyllebeholderens placering i konflikt med planlovens regler om beskyttelses- og byggelinjer? Kommunen skal også vurdere gyllebeholderen i forhold til landskabelige, geologiske, natur-, rekreative eller kulturmæssige interesser, herunder anlæggets beliggenhed i eller nær områder udpeget i plangrundlaget - dvs. navnlig kommuneplanen.
  • Er gyllebeholderen erhvervsmæssigt nødvendig for bedriften?
  • Opføres gyllebeholderen i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer?
  • Hvis gyllebeholderen opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer (også kaldet "fritliggende"), er placeringen og størrelsen nødvendig af hensyn til markdriften?
  • Har gyllebeholderen en placering, der udløser krav om en terrænændring eller/og alarmsystem?

Sådan undersøges om placeringen og størrelsen er nødvendig af hensyn til markdriften:

  • Gyllebeholderen skal placeres centralt i forhold til transport af gylle til arealer, der er tilknyttet udbringningsarealer. Dog kan store omkostninger i forbindelse med etablering af transportvej, landskabsvurdering eller nabohensyn være bestemmende for en alternativ placering.
  • Kommunen skal forholde sig til, om beholderens størrelse reelt afspejler et behov af hensyn til markdriften. Skive Kommune vurderer, om de arealer, som beholderen kan dække, skal ligge i nærheden af gyllebeholderen, være sammenhængende og kunne samdrives i en bedrift. Størrelsen af gyllebeholderen skal svare til de samme arealers gødningsbehov vurderet ud fra gødningsbudget. Anmeldelsen/ansøgningen skal vedlægges et regneark, hvor de relevante markers gødningsbehov er beskrevet samt et kort med markernes markbloknumre.

Publiceret 08-01-2019