Kommunen er vejmyndighed for ca. 940 km asfaltveje og ca. 21 km grusveje. Efter bekendtgørelsen om offentlige veje skal kommunen sørge for vedligeholdelsen af vejene samt de tilstødende arealer. Efter bekendtgørelsen skal der ansøges om tilladelse til tiltag på vejarealerne.

Vedligeholdelsen af vejbelægningen på ca. 724 km af kommunens veje fortrinsvis på landet blev i 2013 udliciteret til asfaltfirmaet Lemminkäinen A/S gældende for de næste 15 år. Den resterende del af vejnettet samt alle cykel/gangstier blev fra 2016 udliciteret i en 4 årig kontrakt. Disse veje og stier vedligeholdes af Arkil A/S i hele kontraktperioden. Det gælder blandt andet i Skive by og 9 andre landsbyer.

Kommunen forestår vedligeholdelsen af afmærkningen på kørebanen som f.eks. midterstriber, derudover forestår kommunen også vedligeholdelsen af rabatter, vejgrøfter, skilte mv.  

Private fællesveje
Private fællesveje inddeles i to områder og administreres efter hvert sit regelsæt: 1. Private fællesveje på landet og 2. Private fællesveje i byer og bymæssige områder. I Skive Kommune gælder reglerne for private fællesveje i byer også for sommerhusområder.

I praksis er der visse forskelle på reglerne. I byer og bymæssige områder har kommunen mulighed for at fastsætte mere detaljerede bestemmelser end på landet. F.eks. om manglefuld indklipning af beplantning ved vejen.

Hvis grundejere ikke kan enes om, hvordan en privat fællesvej skal vedligeholdes, eller der er uenighed om fordelingen af udgifterne, kan kommunen efter begæring fra en vejberettiget eller på eget initiativ afholde et vejsyn. Ved et vejsyn fastsættes niveauet for vedligeholdelse og en fordelingen af udgifterne for arbejdet, herunder udgifter for afholdelse af vejsynet.

Rute 26 og 34
Statsvejnettet, der i Skive Kommune, består af rute 26 og 34, administreres af Vejdirektoratet.

Publiceret 03-07-2017