I henhold til Folkeskoleloven er kommunerne i Danmark forpligtet til at sørge for offentlig befordring af elever, hvis eleverne bor i større afstand fra skolen, eller hvis skolevejen kan betegnes som trafikfarlig. 

Henvendelse om vurdering af skoleveje foregår via skolen til kommunen.  

Vurdering af skoleveje foretages i samarbejde med politiet, og sker på baggrund af vejenes bredde, om der er fortov, rabat, cykelsti og fartdæmpende foranstaltninger, om vejen ligger i by- eller landzone, vejbelysning, belægningsvurdering, trafikmængde herunder tung trafik, hastigheder, ulykkes-statistik samt en visuel besigtigelse. 

Vurderingen af trafikfarlige skoleveje kan variere i forhold til de enkelte klassetrin. 

I Folkeskoleloven angives reglerne for offentlig befordring af elever, hvis eleverne bor i større afstand fra skolen. 


Folkeskolelovens § 26:

Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af
1
) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin, 6 km på 4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9. klassetrin og 9 km i 10. klasse, og
2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. 

Trafikfarlige skoleveje i Skive Kommune

Se på kort om din skolevej er vurderet trafikfarlig

Kort over trafikfarlige skoleveje i Skive Kommune

Publiceret 18-12-2017