Det rådgivende konsulentfirma COWI har på baggrund af konkrete undersøgelser udarbejdet to omfattende rapporter, der klarlægger mulighederne for, hvordan havnen og de havnenære områder kan tage sig ud i fremtiden. Den ene rapport består af en miljøkortlægning med kortlægning af eksisterende produktionsvirksomheder samt miljømålinger/-undersøgelser (støj, støv, lugt). Den anden rapport omhandler muligheder og bindinger ved og omkring Skive Havn og afdækker de planmæssige forudsætninger, bindinger og plankrav samt de aktuelle behov og muligheder, der er ved havnen. Konklusionerne fra miljøkortlægningen indgår i rapporten om muligheder og bindinger i vurderingen af byggemulighederne i området.  Forud for udarbejdelse af rapporterne har der været en større kortlægning af Skive Havn samt en borgerinddragelsesproces bestående af en interviewundersøgelse af områdets virksomheder samt interviewundersøgelse og workshops med områdets foreninger, brugere og beboere. Formålet med undersøgelserne har været at klarlægge, hvordan området fungerer i dag, de forskellige gruppers syn på, hvilke udfordringer området har, samt hvilke behov og ønsker der er i forhold til områdets fremtid. Resultaterne fra denne proces indgår i de endelige rapporter.


COWI har i rapporterne undersøgt mulighederne for ny bebyggelse i 7 konkrete områder (A – G, se oversigtskortet i boksen).
Miljøkortlægningen viser, at områderne i større eller mindre omfang er belastet af støj og luftforurening fra virksomheder og trafik. Denne belastning skal der tages hensyn til ved fremtidig planlægning, da det generelt gælder, at der i en lokalplan kun må udlægges arealer, der er belastet af støj, lugt, luftforurening mv. til forureningsfølsom anvendelse, hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener og luftforurening. Undersøgelserne viser kompleksiteten og de mange udfordringer, der er til stede på havnen, og giver tilsammen bl.a. svar på, om der er mulighed for at placere nye boliger på/ved Skive Havn. Svaret på dette spørgsmål er, at der kun i meget begrænsede dele af havneområdet, der hvor der er størst afstand til virksomhederne, vil kunne etableres boliger, og her vil der derudover skulle tages højde for andre forhindrende regler og lovgivning (som strandbeskyttelse, å-beskyttelseslinje, beskyttede naturtyper m.fl.). I samtlige dele af havneområdet er miljøbelastningerne fra henholdsvis erhvervshavnen og virksomhederne altså for store i dag til, at grænseværdierne for boliger vil kunne overholdes.
Resultaterne af undersøgelserne kan læses i rapporterne, som findes i boksen herunder.

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 4. december 2018 drøftet rapporterne og på baggrund af disse konkluderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at etablere boliger - herunder husbåde - ved Skive Havn, så længe Skive Havn fungerer som erhvervshavn.

Se det fulde mødepunkt med den politiske beslutning her

 

For nærmere information omkring igangsættelsen af undersøgelser se her

 

 

Publiceret 05-12-2018