Plejeorlov
Hvis du ønsker at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov efter SEL § 119.  

 

Formålet med plejeorlov
Formålet med plejeorlov er at give den syge borger et alternativ til hospitalsophold, plejebolig og hospice og dermed en mulighed for at blive passet af nærtstående i vante og hjemlige omgivelser.
Orloven gives som hjælp til den uhelbredelig syge borger og vedkommende skal være indforstået med, at en pårørende holder plejeorlov.  
 

  

Hvem kan holde plejeorlov?
Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en alvorligt syg. 
Der er dog en række betingelser som både du og den syge skal opfylde. 
  

Krav til den syges tilstand:    

  • en læge skal have læge fastslået, at hospitalsbehandling af den syge er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid
  • den uhelbredelig syge skal have behov for pleje og omsorg
  • det skal være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den syge i hjemmet

Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning for plejeorlovens længde. Orloven kan derfor bevilges så længe den døende er plejekrævende. 

Krav til dig, der søger plejeorlov:     

  • du skal være i stand til at varetage almindelig omsorg, støtte og lindring
  • du behøver ikke at hjælpe den syge med personlig pleje (toiletbesøg, bad osv.), men må selvfølgelig gerne. Det er op til den syge og dig. Hjemmeplejen kan hjælpe med disse personlige opgaver, når det er nødvendigt 

Skive Kommune kan bidrage med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler osv. afhængigt af behovet.

 

Hvem har ret til at holde plejeorlov?
Du skal være dagpengeberettiget for at kunne modtage plejevederlag. Plejevederlaget kan ikke overstige din vanlige indtægt. Plejevederlaget udgør max. 1,5 x sygedagpengebeløb. 

Personer, der ikke er berettigede til plejevederlag (fx kontanthjælpsmodtagere), kan få udbetalt et basisbeløb i stedet (Servicelovens § 120 stk. 2).

Plejevederlaget er skattepligtigt, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.
Du optjener ikke feriepenge og pension af betalingen, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold. Plejevederlaget udbetales som refusion til arbejdsgivere, der yder fuld løn under orloven.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en alvorligt syg. 
Enten vil du få løn af din arbejdsgiver under orloven, ellers udbetaler Skive Kommune dig plejevederlag. Plejevederlaget kan max. udgøre 1,5 x det dagpengebeløb som i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge.

Hvis din arbejdsgiver giver dig løn under orloven vil Skive Kommune give refusion til arbejdsgiveren. Dette beløb kan dog også max være x 1,5 dagpengebeløb som du i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge.  

Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejeorlov.

 

Fuld orlov eller deltidsorlov
Du har mulighed for at holde enten fuld orlov, hvor du er helt væk fra dit arbejde i en periode, eller deltidsorlov, hvor du passer dit arbejde på nedsat tid og holder orlov i de resterende timer. 
Du har også mulighed for at dele orloven med en eller flere andre, fx et andre nære familiemedlemmer. 

Plejevederlaget beregnes forholdsmæssigt svarende til den nedsatte tid. Flere personer må gerne deles om plejevederlaget. Men det samlede plejevederlag kan ikke overstige 1,5 x det maksimale sygedagpengebeløb.  
 
  

Hvis den syge bliver indlagt eller kommer på hospice
Du bevarer retten til plejevederlag og orlov, hvis den syge er indlagt i kortere tid - op til ca. 14 dage. Det samme gælder hvis vedkommende kommer på midlertidigt ophold i en plejebolig eller midlertidigt på hospice.

Som udgangspunkt falder plejevederlaget væk, hvis der er tale om længerevarende indlæggelse eller andet, men det vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde.

  

Ophør af plejeorlov
Når den syge dør, skal du give besked til Myndighedsafdelingen senest efter to hverdage. 

Du kan få udbetalt plejevederlaget i op til 14 dage efter dødsfaldet.
Hvis du er lønmodtager, skal du også senest to hverdage efter dødsfaldet meddele din arbejdsgiver, hvornår du kommer på arbejde igen.

Publiceret 10-04-2018