Du ejer alle vandløb på din ejendom. Du er således bredejer til alle vandløb på din ejendom. Hvis du ikke vedligeholder dine vandløb og dræn, kan der opstå fejl og mangler. Vandet kan stuve op, og der kan dannes våde områder på marken. Du skal selv finde ud af, om dine vandløb er i orden, eller om der er fejl og mangler, så de skal vedligeholdes eller repareres.

Bredejerne betaler for vedligeholdelsen

Du skal betale for vedligeholdelsen af alle private vandløb på din ejendom. Hvis du og din nabo har skel midt i vandløbet, skal I deles om at betale for vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsens omfang

Vedligeholdelse af vandløb betyder, at du skal sørge for, at vandet kan løbe væk, som det plejer. Hverken mere eller mindre. 

I åbne vandløb kan vedligeholdelsen være at skære planterne (grøden) nede i vandet. De afskårne planter skal tages op af vandløbet, så de ikke tilstopper vandløbet længere nede. Det er som regel nok at slå planter i private vandløb én gang om efteråret. Skærer du grøden før midten af september, vil planterne normalt gro op igen inden vinter.

Du må grave aflejringer i form af løst sand og mudder op fra vandløbets bund. Dette sker ofte med flere års mellemrum.

Rørlagte vandløb

I rørlagte vandløb skal du sørge for, at rørene ikke er fyldte med sand, jord eller rødder, og at rørene ikke er gået fra hinanden eller faldet sammen. Det vil ofte være tilstrækkeligt at kigge i brøndene én gang i løbet af efteråret for at se, om vandet løber.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Vedligeholdelsen omfatter ikke:

Hvis du graver grus og sten op, og hvis du graver i fast jord eller ler, laver du en regulering. Reguleringer skal godkendes af vandløbsmyndigheden. Det er også en regulering, hvis du udskifter rørledninger til en anden beliggenhed og/eller anden diameter.

Undtagelser fra pligten til vedligeholdelse

Der er nogle få undtagelser fra de almindelige bestemmelser om vedligeholdelse:

Vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år (f.eks. mere end 15 år) ikke har været vedligeholdt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse. De må ikke vedligeholdes. Det er ofte skovbække, der har pænt fald og en bund med mange sten, hvor man kan høre vandet risle og klukke.

Det kan også dreje sig om fordeling af udgifterne til vedligeholdelsen på en strækning af et vandløb. To eller flere parter kan have truffet aftale om partsfordeling. Partsfordelinger bygger på aftaler, som er indgået i forbindelse med, at der er gennemført et projekt i vandløbet. Aftalerne er altid skrevet ned i forlig, kendelser eller afgørelser. Kendelser er ofte tinglyst på ejendommene.

Forlig, kendelser og afgørelser bør findes hos ejerne af de ejendomme, der er med i fordelingen af udgifterne. Vandløbsmyndighederne kan også have kopier af papirerne.

Der findes ikke regulativer for private vandløb

Der udarbejdes ikke regulativer for private vandløb. Her gælder alene vandløbslovens almindelige bestemmelser.

Hvis et offentligt vandløb omklassificeres til privat vandløb, vil regulativet blive sat ud af kraft.

I særlige tilfælde kan vandløbsmyndigheden fastsætte bestemmelser for private vandløb om:

  • Skikkelse og / eller vandføring
  • Vedligeholdelse
  • Opsamling af grøde

Sådanne bestemmelser for private vandløb vil normalt ligge helt op ad vandløbslovens almindelige bestemmelser.

Link

Se vejledning i vedligeholdelse af private vandløb

Klik her

Publiceret 13-01-2014