Hvorfor vandløbsvedligeholdelse?

Formålet med vandløbsvedligeholdelsen er at sikre, at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres. Vedligeholdelsen skal udføres under hensyntagen til vandløbets dyr og planter.

I offentlige vandløb er det regulativerne, som danner grundlaget vedligeholdelsen. Regulativerne beskriver bl.a. hvordan og hvornår vandløbet skal vedligeholdes.

Hvad er vandløbsvedligeholdelse?

Den almindelige vedligeholdelse af vandløb er skæring af planterne i vandløbet, oprensning af aflejret materiale fra vandløbets bund og beskæring af træer langs vandløbet. I forbindelse med vedligeholdelse af vandløbene, skal de naturmæssige interesser varetages, så vedligeholdelsen kan bidrage til, at vandløbet har en god økologisk tilstand.

Grødeskæring

Vandløbets planter beskæres i større eller mindre omfang afhængig af regulativets bestemmelser. Planterne på vandløbets bund beskæres typisk i en strømrende. Planterne på vandløbets kanter kan også beskæres for at skabe lys til vandløbsbunden, bekæmpe uønskede planter (fx tagrør, dueurt mv) eller sikre vandløbets vandføringsevne.

Grødeskæringen udføres med båd, mejekurv eller le/motorle. Vedligeholdelsesmetoden afhænger af vandløbenes størrelse og de fysiske forhold i vandløbet.

Grødeskæringen udføres om sommeren og vandløbet skæres typisk én eller to gange.

Oprensning

Vandløbets bund kan oprenses for aflejret materiale som fx sand, mudder og organisk materiale. Vandløbets bund må kun oprenses, hvis bunden ligger for højt i forhold til regulativets bestemmelser.

Oprensning udføres typisk om efteråret.

Træbeskæring

Træer og buske langs vandløbet kan beskæres eller fældes, hvis de forringer vandløbets afstrømning eller vanskeliggør vedligeholdelsesarbejdet.

Beskæringen udføres typisk om vinteren.

Hvordan vedligeholdes offentlige rørlagte vandløb?

Rørledninger vedligeholdes med spulinger, tømning af sandfangsbrønde og eventuelt rodskæringer efter behov. Omlægning af offentlige rørlagte vandløb er ikke vedligeholdelsesarbejde, men er derimod regulering.

Publiceret 30-04-2020