Vandløbsloven beskriver vedligeholdelse som opretholdelse af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne gennem:

  • Skæring og fjernelse af grøde
  • Opgravning af løse aflejringer
  • Etablering af beplantning langs vandløb

I forbindelse med vedligeholdelsen er det ikke tilladt at foretage nogen form for ændringer i vandløb og dræn uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Det gælder både ændringer i vandløbets form og placering, og det gælder for alle forringelser og forbedringer af vandløbets evne til at føre vand.

Gamle åbne vandløb, der henligger i naturtilstand og i mange år (mere end 15 år) ikke har været vedligeholdt, er beskyttet efter lov om naturbeskyttelse og må ikke vedligeholdes. Det er typisk vandløb i lave enge, moser og skove.

Offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen efter de bestemmelser, der er beskrevet i vandløbsregulativerne. Private vandløb vedligeholdes af bredejeren. Visse private vandløb har dog vedligeholdelsesbestemmelser eller kendelser, der beskriver vedligeholdelsen.

Forsømmelse af vedligeholdelsespligten straffes med bøde og erstatning til berørte naboer, hvis der er opstået skader som følge af mangelfuld vedligeholdelse.

Du kan læse om vedligeholdelse af henholdsvis private og offentlige vandløb, hvis du klikker i linkboksen herunder.

Publiceret 03-01-2014