Vandråd for Limfjorden 2019

I 2019-2020 skal kommunerne omkring Limfjorden udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandløbene, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2021-2027. Som en del af dette arbejde bliver der nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet, der skal rådgive kommunerne om de indsatser, der bør gennemføres. En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014. 

Oprettelse af vandråd er sket på opfordring

Efter bekendtgørelse om vandråd mv. er det kommunerne, der nedsætter vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra mindst en af de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. Denne opfordring er allerede modtaget, og der vil derfor blive nedsat et vandråd.

Indstilling til vandråd

Foreninger og organisationer kan nu anmode om at deltage i vandrådet.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske senest den 18. november 2019 til Skive Kommune på tek@skivekommune.dk.

I anmodningen skal følgende oplyses:

  • Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
  • Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
  • Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.

Vandrådenes arbejde forventes påbegyndt primo december 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser for de konkrete vandområder. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunen indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet.

Medlemmer forudsættes at kunne anvende det IT-værktøj, som staten udvikler til opgaven.

Hvem kan nedsætte og deltage i vandrådet?

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Sammensætning af vandråd

Et vandråd kan højst bestå at 20 medlemmer og der tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Efter indstilling af medlemmer fra organisationer og foreninger afgør sekretariatskommunen sammen med de øvrige kommunalbestyrelser, hvilke af de personer, der er indstillet, der kan virke som henholdsvis medlem og suppleant.

Ved oprettelsen af vandrådet skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.

Listen med vandrådsmedlemmer finder du i linkboksen nederst på denne side.

Limfjordsrådets sekretariat vil fungere som sekretariatskommune for vandrådet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Michael Gramkow på migr@skivekommune.dk eller 9915 6643.

Publiceret 25-10-2019