I Lyby-Grønning Skelgrøft nord for Skive er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en strækning, hvor miljøstilstanden skal forbedres. Det skyldes at strækningen ikke lever op til miljømålsætningen om god økologisk tilstand for fisk, smådyr og planter.  

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at gennemføre et projekt, hvor der udlægges gydebanker og skjulesten samt laves små afgravninger i bund og brink for at fremme den naturlige variation og genslyngningsproces. Dette gøres på to projektstrækninger på den nedre del af vandløbet.

Projektstrækningerne P1 og P2 er vist med gult på kortet nedenfor.

Der forventes at projektet udføres i efteråret 2019 eller foråret 2020. I forbindelse med opstarten bliver lodsejerne kontaktet.

Entreprenørarbejdet er blevet udbudt, og opgaven gik til Jysk Naturpleje.

Du kan læse mere om vandløbsprojekter, der udføres i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 her.

Projektet udføres af Skive Kommune. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 29-07-2019