Forundersøgelse i Krarup Møllebæk

Skive Kommune igangsatte i foråret 2018 en undersøgelse i den øverste del af Krarup Møllebæk. Formålet var at undersøge om der kan laves restaureringstiltag, som kan forbedre forholdene for primært fisk, men også smådyr og planter i vandløbet.

Vandløbet er udpeget til undersøgelse i den statslige Vandområdeplan 2016-2021, da den pt. ikke lever op til kravet om at have en god økologisk tilstand for fisk. Det betyder at det er færre ørreder i vandløbet, end man kan forvente for denne type vandløb.

Den strækning, der er udpeget, er vist med rødt på kortet nedenfor.

Forundersøgelsen viste at forholdene i åen kan forbedres med forskellige tiltag som f.eks. udlægning af grus og sten. I forundersøgelsesrapporten foreslås konkrete tiltag på flere forskellige strækninger i vandløbet.

Du kan downloade rapporten her.

Skive Kommune forventer at ansøge om midler til at udføre de foreslåede tiltag indenfor de kommende år. Midlerne skal søges ved Fiskeristyrelsen.

Undersøgelsen er udført af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordssekretariatet. Udgifterne er betalt af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 17-07-2019