Den nederste del af Hagensmølle Bæk inkl. tilløbet Vandløb Intrup er udpeget til undersøgelse i Vandområdeplan 2015-2021. Udpegningen skyldes at miljøtilstanden for fisk i vandløbene ikke lever op til det fastsatte miljømål om god økologisk tilstand. I øjeblikket er der moderat tilstand, som er niveauet lige under ”god”.

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at lave en forundersøgelse, som skal komme med forslag til at hvordan leveforholdene for fisk kan forbedres, så miljømålsætningen kan opnås.

Den udpegede strækning er vist på kortet nedenfor.

Som en del af undersøgelsen bliver relevante lodsejere inddraget. Skive Kommune tager direkte kontakt til dem ved opstart og mens undersøgelsen foregår.

Når undersøgelsen er afsluttet, tages der stilling til om projektet skal gennemføres ud fra bl.a. økonomi og de positive effekter, der kan opnås.

Rapport mv. fra undersøgelsen lægges på denne side, når det er klart til publicering.

Du kan læse mere om vandløbsprojekter, der udføres i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 her.

Forundersøgelsen laves i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020. Den udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 30-07-2019