I Ejskær bæk syd for Kåstrup er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget en længere rørlægning og en spærring ved en røroverkørsel, som forhindrer fisk og smådyr i at vandre frit op og ned ad vandløbet. Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at lave en forundersøgelse, som skal komme med forslag til at hvordan disse spærringer kan fjernes eller ændres, så der bliver fri adgang igennem vandløbet.

Rørlægningen og spærringen er vist med rødt på kortet nedenfor.

Som en del af undersøgelsen bliver relevante lodsejere inddraget. Skive Kommune tager direkte kontakt til dem ved opstart, og mens undersøgelsen foregår.

Når undersøgelsen er afsluttet, tages der stilling til om projektet skal gennemføres ud fra bl.a. økonomi og de positive effekter, der kan opnås.

Rapport mv. fra undersøgelsen lægges på denne side, når det er klart til publicering.

Du kan læse mere om vandløbsprojekter, der udføres i henhold til Vandområdeplan 2015-2021, hvis du klikker her.

Forundersøgelsen laves i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020. Den udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Seneste nyt

Januar 2020

Forundersøgelsen er nu gennemført. Den viste, at der kan laves en løsning, så der skabes fri passage, og at lodsejerne generelt er positive, men at økonomien kan spænde ben for projektet.

Skive Kommune vil vente med at gå videre med projektet, indtil der eventuelt viser sig nogle nye økonomiske muligheder.

Klik her for at se forundersøgelsesrapporten.

Publiceret 28-01-2020