I Balling Bæk nord for Balling er der i Vandområdeplan 2015-2021 udpeget to spærringer på steder, hvor vandløbet krydser to grusveje. Spærringerne består af rørbroer, som er placeret forkert i forhold til vandløbets bund og som derved forhindrer at fisk og smådyr kan passere røret.

Billedet nedenfor viser udløbet fra den ene rørbro. Der er et styrt fra bunden af røret og ned til vandløbets vandoverflade på 30-40 cm ved normale vandføringer, hvilket forhindrer fisk og smådyr i at svømme ind i røret.

Skive Kommune har fået midler fra EU og Fiskeristyrelsen til at fjerne de to spærringer, så der bliver fri adgang igennem vandløbet. Det skal gøres ved at omlægge de to rørbroer, og lave tilpasninger af bundkoten, så der skabes et mere jævnt fald igennem rørbroerne og vandløbet. Samtidig skabes en ubrudt grusbund igennem rørene, som smådyr kan benytte, og der udlægges grus i vandløbet, som fiskene kan gyde i.

Spærringerne er vist med rødt på kortet nedenfor.

Anlægsarbejdet udføres i samarbejde med lodsejere og entreprenør. Anlægsarbejdet har været udbudt og det blev Sloths Naturpleje, der vandt opgaven.

Du kan læse mere om vandløbsprojekter, der udføres i henhold til Vandområdeplan 2015-2021 her.

Det forventes at projektet udføres i efteråret 2019 eller foråret 2020. Det udføres af Skive Kommune. Udgifterne betales af EU’s Hav- og Fiskerifond og af Fiskeristyrelsen.

Publiceret 01-08-2019