Grødeskæring i Skive Å

Vandplanterne er fra gammel tid kaldt "grøde", og den har man skåret for at komme af med vandet.

Nu udføres grødeskæringen, så både vandløbenes vandføringsevne sikres, og livet i vandløbene tilgodeses, så der bliver gode levesteder for planter og dyr.

             Some description

Grødevæksten styres af klimaforhold - som lys og varme. Derfor kan være svært at planlægge, hvornår grøden skal skæres, og planlægningen vil i begyndelsen af sæsonen være foreløbig.

Grødeskæring

I følge regulativet for Skive Å skal der skæres grøde to gange om året på disse tidspunkter:

  • 1. grødeskæring finder sted i perioden 15. juni til 8. juli
  • 2. grødeskæring finder sted i perioden 10. september til 10. oktober

Viborg Kommunes hjemmeside kan man se, hvornår der skæres grøde i Karup Å.

 

             Skive_Å_kort.jpg

             Kort over Skive Å

 

Natur- og miljøtilstanden i Skive Å

I forlængelse af en regulativmæssig oprensning af Skive Å fik Skive Kommune udarbejdet en rapport i 2009, der indeholder en redegørelse for de gennemførte undersøgelser og en vurdering af resultaterne af oprensning foretaget i 2007.

Skive Kommune konstaterede ved en kontrolopmåling i 2006, at Skive Å opstrøms Skive by ikke overholdt vandløbsregulativets krav til bundbredden. Årsagen hertil var dannelse af faste brinkfødder i begge sider af åen.

Kommunen gennemførte i forlængelse af denne konstatering en maskinoprensning af åen på en ca. 2,5 km lang strækning for at bringe bundbredden i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Oprensningen blev gennemført i oktober 2007. Ved oprensningen blev det tilstræbt at fjerne materiale skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Der blev fjernet maksimalt 6-8 meter aflejringer/brinkfødder. Visse steder blev der også fjernet materiale fra vandløbets bund.

Den oprensede strækning er en del af EU Habitatområdet Karup Å (H 40).

Af særlig relevans for den oprensede strækning er habitatarterne grøn kølle-guldsmed, bæklampret og flodlampret samt habitatnaturtypen vandløb med vandplanter. Dertil kommer, at grøn kølleguldsmed er en Bilag IV-art, det vil sige en strengt beskyttet art.

Strækningens status som habitatområde betyder, at vandløbet som naturtype og dets indhold af særligt beskyttede arter ikke må påvirkes, så bevaringstilstanden forringes, idet formålet med udpegningen er, at gunstig bevaringstilstand for de særlige naturtyper og arter bevares eller genoprettes.

Rapporten indeholder en redegørelse for de gennemførte undersøgelser og en vurdering af resultaterne af disse med fokus på de mulige effekter af oprensningen på udpegningsgrundlaget samt på opfyldelsen af målsætningen for vandløbskvaliteten.

Læs hele rapporten...

Natur- og miljøtilstand i Skive-Karup Å i forlængelse af regulativbestemt oprensning

Klik her

Publiceret 25-09-2018