Vandløb er både vandløb, som vi normalt opfatter dem, men også grøfter, kanaler, søer, damme og lignende indvande er omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Reguleringsprojekter

For åbne vandløb gælder, at enhver ændring af skikkelsen, dvs. forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg, skal behandles som reguleringer, uanset om vandløbet er et privat eller et offentligt vandløb. Det samme gælder ændringer af rørledningers placering (tracé) og/eller dimensioner.

For offentlige vandløb gælder, at omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme tracé skal behandles som reguleringer.

For private vandløb gælder, at omlægning af hele eller dele af rørlagte strækninger med samme dimension og i samme tracé kan betragtes som reparationer.

Andre ændringer, der skal behandles som reguleringer

 • Rørlægninger af åbne vandløb
 • Genåbning af rørlagte vandløb
 • Anlæg af nye vandløb
 • Udpumpningsanlæg – etablering eller ændringer
 • Indpumpning af vand fra vandløb til vandingsanlæg
 • Kreaturvandingssteder
 • Opstemningsanlæg (f.eks. vandindtag ved dambrug og målebygværker i vandløb)
 • Fastsættelse af flodemål
 • Broer og overkørsler – etablering eller ændringer
 • Vandstandssænkning af søer.

Reguleringer skal godkendes

Enhver regulering kræver kommunens godkendelse.

Godkendelsesproceduren skal sikre, at der tages hensyn til vandløbets afstrømning og miljø, og at alle berørte parter har mulighed for at få medindflydelse på projektet.

Berørte parter er dem, der er ansvarlige for projektet, berørte bredejere, berørte myndigheder, nabokommuner, Miljøcentret og Miljøministeriet. Desuden Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, andre klageberettigede organisationer samt andre med interesse i projektet.

Krav til projektets indhold

Projektet skal indeholde:

 • En redegørelse der beskriver formålet med og begrundelse for projektet.
 • En beskrivelse af projektet med tilhørende oversigtskort og detailplaner.
 • Der kan ved nogle projekter være behov for yderligere oplysninger, som ansøger skal fremskaffe. Det kan f.eks. være en redegørelse for de afvandingsmæssige (hydrauliske) forhold eller lignende. Sagsbehandlingen vil først blive påbegyndt, når ansøgningen er fuldt belyst.
 • Oversigt over de ejendomme, der er omfattet af projektet. Der skal også være en fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet.
 • Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse.
 • Tidsplan for arbejdets udførelse.

 

Krav til ansøger

Ansøger er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af projekt efter ovenstående beskrivelse.
 • Levering af enhver oplysning, som vandløbsmyndigheden finder nødvendig/relevant til belysning af projektet.
 • Indhentning af nødvendige godkendelser efter andre love.
 • Indberetning om arbejdets igangsætning og afslutning.
 • Overholdelse af vilkår i godkendelsen.
 • Opbevaring af godkendelsen og formidling af denne til eventuel køber af ejendommen.

Behandling af et reguleringsprojekt

Kommunen gennemgår dit projektforslag og indhenter eventuelle supplerende oplysninger.

Når projektforslaget er fyldestgørende indhenter kommunen udtalelse fra interesserede myndigheder m.v., herunder nabokommuner, hvis sagen vedrører vandløbsforholdene i flere kommuner.

Hvis projektforslaget forudsætter tilladelse eller godkendelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven eller fiskeriloven kan vandløbsmyndigheden først meddele godkendelse efter vandløbsloven, når der foreligger endelig afgørelse efter disse bestemmelser.

Vandløbet kan f.eks. være udpeget som beskyttet vandløb efter naturbeskyttelsesloven, og det skal vurderes om projektet kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Såfremt der ikke kan meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, kan projektet ikke godkendes efter vandløbsloven.

Når kommunen har modtaget udtalelser fra interesserede myndigheder m.v. og de nødvendige godkendelser/dispensationer efter ovennævnte love er meddelt, vurderer kommunen, om der skal arbejdes videre med projektet.

Offentliggørelse

Hvis kommunen beslutter, at man kan arbejde videre med projektet, vil det blive offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside i 4 uger, hvor eventuelle indsigelser kan indgives skriftligt til kommunen.

Kommunen kan også beslutte, at der skal holdes møde om sagen. Mødet kan være offentligt. På mødet fremlægges materiale til belysning af sagen, og der kan indtil 4 uger efter mødet fremsættes indsigelser.

Kommunen kan i visse typer af sager fravige bestemmelserne om at indhente udtalelse fra interesserede myndigheder m.v., at offentliggøre projektet og at holde møde om sagen. Det drejer sig i sager om etablering af nye vandløb, om etablering eller ændring af broer, overkørsler eller lignende og om krydsning af vandløb med rørledninger, kabler m.v.

Eventuelle indsigelser kan medføre, at projektet skal tilrettes.

Afgørelse og klage

Herefter træffer kommunen afgørelse i sagen. Kommunen skal ved sin afgørelse tage hensyn til samtlige afvandingsinteresser ved vandløbet samt sikre, at projektet er foreneligt med hensynet til den miljømæssige målsætning for vandløbet.

Godkendelsen skal bl.a. indeholde endelig afgørelse om økonomiske spørgsmål. I mangel af enighed om fordeling af udgifterne til projektet skal kommunen, inden der træffes afgørelse, søge at opnå forlig. Kan der ikke opnås forlig, kan sagen indbringes for taksationsmyndighederne.

Kommunens afgørelse meddeles skriftligt til de projektansvarlige, til eventuelle berørte parter, til berørte myndigheder og til klageberettigede organisationer.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for en frist på 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal være skriftlig.

Regler for vandløbsregulering

Link til bekendtgørelse på Retsinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 08-06-2018