Et regulativ kan omfatte bestemmelser for et enkelt vandløb eller for flere offentlige vandløb. Regulativerne kan betragtes som uddybning af vandløbslovens almindelige bestemmelser for de enkelte vandløb, og de kan betragtes som kontrakter mellem bredejerne og vandløbsmyndigheden, hvor de to parters pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb beskrives. Regulativer er retsgyldige dokumenter.

Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativerne

Miljøkravene til vandløbene og de direktiver og lovgivninger, der beskytter naturen, skal respekteres og indarbejdes i regulativerne.

Regulativer indeholder normalt følgende:

 • Regulativet
 • Redegørelsen (indeholder grundlaget for og konsekvenserne af regulativet)
 • Kort og tegninger med længde- og tværprofiler af vandløbet

Selve regulativet indeholder typisk følgende afsnit indeholdende forskellige bestemmelser om vandløbet:

Om vandløbet

 • Vandløbets navn
 • Beskrivelse af den strækning, der er omfattet af regulativet
 • Beskrivelse af de bygværker, som ligger på og ved strækningen
 • Vandløbets målsætning
 • Kort med angivelse af vandløbet samt stationer på vandløbet

Vandløbets skikkelse eller vandføringsevne

 • Skikkelse - bundens bredde, brinkernes hældning (anlæg), vandløbets profil, bundens fald samt koter for bund og brinker
 • Vandføringsevne - afledning af vand og vandstande i udvalgte situationer

Bemærk, at regulativer ikke giver garanti mod periodiske oversvømmelser af de vandløbsnære arealer.

Vandløbets vedligeholdelse

 • Hvornår og hvordan grøden slås
 • Hvornår og hvordan der kan ske oprensning
 • Bortskaffelse af grøde og fyld
 • Sikring af drænudløb
 • Friholdelse af arealer langs vandløbet (2 m bræmmer, randzoner og arbejdsbælter)

Forskellige øvrige bestemmelser

 • Sejlads
 • Miljøforbedringer i vandløbet
 • Drift af stemmeværker
 • Hegning og kreaturvanding
 • Beplantning og bevarelse af træer og buske langs vandløbet
 • Placering af dræn- og rørudløb
 • Broer og andre bygværker, opstemninger og flodemål
 • Tilsyn og vandløbssyn
 • Revision af regulativet
 • Dato for ikrafttræden

Sådan vedtages et regulativ

Vandløbsmyndigheden vedtager regulativer efter en fastlagt procedure.

Forslag til regulativ:

 • Vandløbsmyndigheden udarbejder forslag til regulativ
 • Forslag til regulativ fremlægges for offentligheden i 8 uger. Der kan afholdes offentlige møder
 • Indsigelser og ændringsforslag kan indsendes til vandløbsmyndigheden indenfor de 8 uger

Vandløbsmyndigheden vurderer indsigelser og ændringsforslag og kan tilrette forslaget.

Regulativ:

 • Vandløbsmyndigheden vedtager regulativet. Regulativer for de tidligere amtsvandløb skal også vedtages af Naturstyrelsen
 • Regulativet offentliggøres med 4 ugers klagefrist. Klager behandles af Natur- og Miljøklagenævnet
 • Regulativet træder i kraft

Du kan læse mere om vandløbsregulativers indhold, udarbejdelse og vedtagelse i Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb.

Vandløbsmyndighedens pligter

Vandløbsmyndigheden skal vedligeholde de offentlige vandløb.

Vedligeholdelsen skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i regulativet for det pågældende vandløb. Hverken mere eller mindre. Vedligeholdelsen skal således sikre, at vandløbets skikkelse og/eller evne til at lede vand ikke ændres.

Vandløbsmyndigheden må således hverken undlade at udføre vedligeholdelse eller udføre ekstra vedligeholdelse. Vandløbsmyndigheden må heller ikke uddybe vandløbene gennem vedligeholdelse med maskiner. Uddybning af vandløb skal altid beskrives i et reguleringsprojekt og godkendes af vandløbsmyndigheden, før det må udføres i vandløbet.

Vandløbsmyndigheden kan ikke ændre vedligeholdelsen, før det er besluttet gennem en ændring af regulativerne.

Bredejernes pligter

Bredejerne skal tåle, at vandløbsmyndigheden udfører vedligeholdelsen.

Bredejerne skal også overholde bestemmelserne i regulativet. Det drejer sig blandt andet om at overholde bestemmelser om:

 • Arbejdsbælter og bræmmer
 • Fjernelse af grøde og fyld
 • Hegning for løsgående dyr og fjernelse af hegn i forbindelse med vedligeholdelse
 • Bevaring af beplantning langs vandløbet
 • Placering og vedligeholdelse af dræn- og rørudløb
 • Begrænsninger i sejlads i større vandløb

Der findes ikke regulativer for private vandløb.

Hvis et offentligt vandløb omklassificeres til privat vandløb, vil regulativet blive sat ud af kraft.

Der udarbejdes ikke regulativer for private vandløb. Her gælder alene vandløbslovens almindelige bestemmelser. Vandløbsmyndigheden kan dog fastsætte bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse.

Regulativer

I linkboksen herunder finder du et link til Skive Kommunes digitale vandløbsregulativer. Øvrige regulativer kan fås ved henvendelse til Dorthe Ringgaard, e-mail: dori@skivekommune.dk eller telefon 9915 3632. 

 

Publiceret 04-10-2019