Skive Vand og Skive Kommune samarbejder om et projekt ved Glattrup Bæk, hvor man ønsker at kombinere separatkloakering af området med en restaurering af vandløbet.

Formål og baggrund

Projektet har til formål at regulere regnvandet fra boligområdet og kasernen samtidig med at forskønne området ved Glattrup Bæk.

Baggrunden for projektet er mange års problemer med oversvømmelser og jordskred ved vandløbet, som skyldes store mængder regnvand, der ledes direkte ud i Glattrup Bæk. Samtidig har området i dag ikke megen glæde af vandløbet, da det ligger dybt i terræn tilgroet i krat og træer.

Om projektet

Projektet omhandler den smalle ådal omkring Glattrup Bæk fra Ringvej Syd til Thorsvej.

Projektet indeholder

  • Anlæg af nye regnvandssøer, som skal forsinke regnvandet, inden det ledes til Glattrup Bæk.
  • Omlægning af vandløbet, så Glattrup Bæk føres ud i det grønne område mod øst.
  • Nye stier og rekreative anlæg, for eksempel borde/bænke.

Status og næste skridt

I foråret 2016 er der udarbejdet en skitse af projektet med et foreløbigt budget. Gennemførelse af projektet er afhængig af byrådets prioritering. Forvaltningen har indstillet, at projektet indgår i budgetforhandlingerne i efteråret 2017.

Hvis byrådet bevilger penge til projektet, skal det herefter planlægges i detaljer, og der skal ske en myndighedsbehandling. Det endelige projekt vil blive sendt i høring hos berørte parter, som får mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

 

Publiceret 15-07-2016