Skive Kommune fik i maj 2019 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Vium Mølleå umiddelbart syd for Roslev. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra Staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Lysen Bredning og Limfjorden.

Projektområdet kan ses på kortet nedenfor:

Oversigtskort vådområde Vium Mølleå

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder. Det er ikke fastlagt endnu.

Nyt om projektet

August 2019
Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i august 2019 efter et opstartsmøde mellem Skive Kommune og Limfjordsrådets Sekretariat, som skal udføre forundersøgelsen.

Marts 2020

Det borgermøde, der har været på tale til afholdelse i marts-april, udskydes til engang i sommer.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at både den tekniske del af forundersøgelsen og lodsejerundersøgelsen vil blive færdig i efteråret 2019.

Hvad sker der efter forundersøgelsen?

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet kan og skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Forundersøgelse og eventuel gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

Publiceret 16-03-2020