Baggrund

Skive Kommune fik i december 2014 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse for etablering af et vådområde syd for Skive. Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelse består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Projektområdet omfatter de arealer, der hører under Skive-Karup Å Landvindingslag og som er afgrænset af Koholm Å mod vest og Skive Å mod øst - se kortet nedenfor.

Oversigtskort vådområdeprojekt Skive-Karup Å

Den tekniske forundersøgelse gik i gang i foråret 2015, hvor der blev holdt møder med lodsejere og interesseorganisationer. Siden da har kommunens rådgiver undersøgt forskellige muligheder for vådområdet, og det er endt ud med, at der arbejdes på to forskellige scenarier. Begge scenarier resulterer i et område med en sø omkranset af våde og tørre enge. Forskellen på de to scenarier er primært, hvordan der føres vand ind i området. I det ene scenarie ledes der ca. 10 procent af vandet fra Skive Å ind i vådområdet igennem dræn i diget. I det andet scenarie ledes hele Koholm Å ind i vådområdet.

Når den tekniske forundersøgelse er færdig, starter vi lodsejerundersøgelsen. Lodsejerundersøgelsen omfatter individuelle møder med alle lodsejere, hvor vi gennemgår projektforslagene og mulighederne for jordbytte, jordslag eller tilskud for at lade jorden indgå i projektet.

Seneste nyt

Status per 14. september 2018

Vådområdeprojektet går ud på at danne en ny stor sø i området mellem Koholm Å og Skive-Karup Å. I søen sker der en kvælstoffjernelse ved afgasning. For at sikre at kvælstoffjernelsen er tilstrækkelig stor, er vandspejlet i den projekterede sø hævet en anelse i forhold til forprojektet.

Der mangles nu en godkendelse af projektet af Miljøstyrelsen, og der skal gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven. Desuden skal der laves aftaler med de enkelte lodsejere i forbindelse med jordfordelingen. Hvor lang tid det tager at få disse ting på plads vides ikke, og derfor kan vi ikke sætte dato på selve anlægsarbejdet.

12. september 2017

Forundersøgelsen for projektet er færdig. Den består af en teknisk undersøgelse og en lodsejerundersøgelse. Den tekniske forundersøgelse har vist, at det er muligt at lave et vådområde, som kan fjerne en betydelig mængde kvælstof. Der er lavet forskellige løsningsforslag, som varierer både i pris og hvor meget kvælstof, der fjernes.

Lodsejerundersøgelsen har vist, at en stor del af lodsejerne er positivt indstillet overfor projektet, og at en mindre del er imod eller har betænkeligheder.  Begge rapporter danner grundlag for det videre arbejde med projektet. Skive Kommune har søgt om midler til at fortsætte arbejde, og venter nu på om ansøgningen kan godkendes.

Rapporterne finder du i linkboksen nederst på siden.

Tidsplan

Det kan ikke fastsættes nogen tidsplan for en evt. gennemførsel på nuværende tidspunkt.

Vi afventer, om vores ansøgning om tilskud til gennemførsel kan godkendes. Hvis den godkendes, bliver de næste skridt at løse nogle tekniske udfordringer med blandt andet risiko for fosforudledning og at genoptage dialogen med lodsejerne om afgivelse af jord til projektet.

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Publiceret 14-09-2018