Oversigtskort vådområde Nøreng

Nyt om projektet

Juni 2019

Projektet er blevet forsinket en del på grund af personaleudskiftning hos vores rådgiver, og fordi der har været nogle tekniske forhold, der skulle undersøges nærmere.

MEN nu (hvis alt går godt) forventes det, at det endelige detailprojekt kan sendes i høring i juli-august, og arbejdet med maskinerne i marken kan blive udført i efteråret 2019.

November 2018

Der er arbejdet på detailprojektet det seneste års tid, men arbejdet har desværre også ligget stille i nogle perioder. I forbindelse med udarbejdelsen af detailprojektet, er der opstået nogle spørgsmål, som enten ikke har været behandlet eller været tilstrækkeligt belyst i forundersøgelsen. Det har krævet nogle tilpasninger af projektet, som nu er godkendt af Miljøstyrelsen. Det er ikke usædvanligt, at der skal laves nogle tilpasninger i forbindelse med detailprojekteringen, og ændringerne har primært været af teknisk karakter, som for eksempel placeringen af projektgrænsen og beregning af kvælstofomsætningen. De store linjer i projektet er ikke ændret.

I løbet af sommeren har projektet også været berørt af flere ændringer på mandskabssiden. Hos Rambøll, som er rådgivere på projektet, har begge projektlederne skiftet job, og der er derfor blevet tilknyttet nye projektledere. Hos Skive Kommune er der blevet oprettet en ny stilling som projektleder for kommunens vådområdeprojekter, som skal overtage projektet ved Nøreng.

Ifølge vores tidsplan skulle projektet nærme sig afslutningen på nuværende tidspunkt. Den har vi måtte revidere, så vi nu sigter efter at afslutte projektet i slutningen af 2019.

Oktober 2017

Der er ikke sket så meget med projektet henover foråret og sommeren, blandt andet fordi der har været travlt med andre projekter.

I sensommeren blev der fundet en konsulent, der skal lave et detailprojekt. Det blev Rambøll, der vandt opgaven, og de er gået i gang med arbejdet i uge 41.

Detailprojektet skal beskrive alle anlægsopgaverne i projektet. Man skal for eksempel finde ud af, hvor der skal ryddes bevoksninger, hvilke grøfter der skal fyldes, om der er jord i overskud eller underskud, hvordan ejendomme skal sikres mod en højere vandstand, hvordan vandet skal ledes ind og ud af Hinnerup Å og så videre.

Når detailprojektet er færdigt, skal der laves udbud på anlægsopgaven, og der skal meddeles de nødvendige tilladelse til at udføre projektet. 

Januar 2017

Jordfordelingen er nu gennemført. Efterfølgende er landmålere gået i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter aftalerne i jordfordelingen. I de kommende måneder skal Skive Kommune lave detailprojektering og tilladelser til projektet.

Maj 2015

Skive Kommune fik i november 2011 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse for etablering af et vådområde ved Nøreng. Forundersøgelsen og de efterfølgende samtaler med lodsejere om de forskellige projektforslag blev gennemført i 2012-2013, og de viste, at det var muligt at gennemføre projektet, og at lodsejere generelt var positive overfor projektet.

I 2014 blev der søgt om og meddelt tilskud til gennemførsel af projektet. Det blev besluttet at gå videre med det projektforslag, der hedder Scenarie 1 i forundersøgelsesrapporten. Kort fortalt går det ud på at nedlægge et landvindingslag, så dræningen af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Det betyder, at der dannes en sø på en stor del af arealet. For at øge kvælstofomsætningen bliver der ledt en del af vandet fra Hinnerup Å ind i vådområdet gennem nogle rørindløb, som føres igennem diget, der adskiller vådområdet og Hinnerup å.    

Vådområdeprojektet bliver på i alt 147 ha, og det forventes, at kvælstoftilbageholdelsen i vådområdet bliver 18.200 kg N/år.

Projektet blev igangsat i foråret 2015 og første del af gennemførslen er en jordfordeling.

Tidsplan

Skive Kommune forventer, at vådområdet vil være færdigt sidst i 2019. 

Finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Der er givet tilsagn om finansiering af både forundersøgelse og gennemførsel af projektet.

Publiceret 03-09-2019