Skive Kommune fik i november 2017 tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Harre Nor. Tilskuddet gives af Landbrugsstyrelsen og udgøres af midler fra staten og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Formålet med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Harre Vig og Limfjorden.

Projektområdet omfatter som udgangspunkt de arealer, der hører under Harre Vile Nor Pumpelag - se kortet nedenfor.

Oversigtskort vådområde Nøreng

Projektområdet kan blive ændret, hvis forundersøgelsen viser, at vådområdet vil påvirke andre arealer end først antaget.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels af en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejernes holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Lodsejerundersøgelsen kan udføres som individuelle møder med lodsejerne eller som et fællesmøde med efterfølgende korte individuelle møder. Det er ikke fastlagt endnu.

Nyt om projektet

April 2018
Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i marts 2018 efter et opstartsmøde mellem Skive Kommune og rådgivervirksomheden Rambøll, som skal udføre forundersøgelsen.

I starten af april blev der afholdt informationsmøde for de involverede lodsejere. Her blev der præsenteret forskellige ideer og gennemgået muligheder og konsekvenser for lodsejerne.  

Rambøll arbejder nu den tekniske del af undersøgelsen, og det forventes at resultere i et til to forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Marts 2019
Den tekniske del af forundersøgelsen er nu ved at være færdig. Rambøll arbejder på de sidste tilpasninger og på at beskrive konsekvenserne for miljø og natur.

Den foretrukne løsning går ud på at gendanne Harre Nor som en fjordarm med åben forbindelse til Limfjorden.

Det primære formål med projektet er at fjerne kvælstof, og kvælstofomsætningen er lavere i saltvand end i ferskvand. Vi skal derfor finde en brakvandsløsning, som kan sikre en høj kvælstofomsætning, uden at der opstår en bestand af ferskvandsrovfisk, som vil spise de ørreder, der vandrer ind og ud af Harre Å. Dette kan løses ved at tilpasse åbningen ud til Limfjorden. En mindre åbning giver mindre vandudskiftning og dermed mindre saltvandspåvirkning.

Det er Miljøstyrelsen, som i sidste ende skal godkende en projektløsning. Vi kan derfor ikke lægge os fast på en endelig løsning i forundersøgelsen. Vi vil i stedet gennemgå mulige løsningsforslag med Miljøstyrelsen i de kommende måneder, og vi forventer, at den endelige projektløsning først afklares i forbindelse med en eventuel gennemførsel af projektet.

Resultaterne fra forundersøgelsen præsenteres for lodsejere i projektområdet på et møde sidst i april. Efter mødet skal der gennemføres en egentlig lodsejerundersøgelse. Vi forventer, at det bliver i maj-juni 2019. 

Rapporten vil herefter blive lagt på denne side.

Maj 2019
Den tekniske forundersøgelse er nu færdig. Du kan hente den i boksen nederst på siden. Her ligger også en kort version (pixi-udgave) med hovedkonklusionerne.

Der arbejdes pt. på lodsejerundersøgelsen. Når den er færdig, bliver den også lagt på her på siden.

November 2019
Lodsejerundersøgelsen er færdig. Den viser, at der generelt er tilslutning til projektet, hvis strandbeskyttelseslinje kan undgås og der kan skaffes erstatningsjord. Du kan finde rapporten i boksen nederst på siden.

Projektperioden slutter 2. december 2019 og den må desværre afsluttes med en væsentlig uafklaret udfordring. Energinet har et 150 kV anlæg, som krydser projektområdet, og der har igennem det seneste år været en korrespondance med dem for at finde en løsning, som sikrer deres anlæg. 10 dage før projektudløb meldte Energinet ud, at der ikke må komme vand på de arealer, hvor deres anlæg ligger. Anlægget ligger ret centralt i projektområdet, så det medfører en væsentlig hindring for etablering af et vådområde. Det betyder også, at den foreslåede løsning beskrevet i den tekniske rapport ikke kan gennemføres.

I den kommende tid vil der, i samarbejde med lodsejerne, bliver taget stilling til om projektet skal opgives eller om der skal arbejdes på et alternativt projekt.

Tidsplan (revideret november 2019)
Projektet afsluttes i december 2019.

 

Publiceret 27-11-2019