Oversigtskort vådområde Nøreng

Nyt om projektet

September 2017
Skive Kommune fik i december 2016 tilsagn om tilskud til at udføre en forundersøgelse af mulighederne for at lave et vådområde ved Bådsgård Vig.

Formålet med vådområdet vil være at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Skive Fjord.

Forundersøgelsen består dels af en teknisk del, der undersøger mulighederne for at lave et vådområde og komme med forslag til løsninger, og dels en lodsejerundersøgelse, der skal afdække lodsejerne holdning til de forslag, som fremkommer i den tekniske del.

Projektområdet omfatter som udgangspunkt de arealer, der hører under Bådsgård-Lundø Landvindingslag og Hald-Hejlskov Landvindingslag.

Den tekniske forundersøgelse blev igangsat i august 2017, hvor der blev afholdt en besigtigelse med de lokale lodsejere. Herefter gik Rambøll, som er kommunens rådgiver i projektet, i gang med at gennemføre den tekniske del af undersøgelsen. Afhængigt af resultaterne af undersøgelsen vil der blive fremlagt 1-3 forskellige forslag til, hvordan vådområdet kan etableres.

Når den tekniske forundersøgelse er færdig, følger en lodsejerundersøgelse. Lodsejerundersøgelsen omfatter møder eller telefonsamtaler med alle lodsejere, hvor vi gennemgår projektforslagene og muligheder og konsekvenser for den enkelte lodsejer, herunder muligheder for at sælge og bytte jord eller få tilskud til jorden for at lade den indgå i projektet.

Marts 2018
Der er indsamlet data og lavet undersøgelser i projektområdet i løbet af efteråret og vinteren 2017. Ud fra disse data er der lavet beregninger for kvælstofomsætningen på arealerne. Beregningerne har vist, at det kan blive svært at fjerne nok kvælstof til at overholde kravene for vådområdeprojekter.

Kvælstofomsætningen er lavest på de arealer, der hører under Bådsgård-Lundø Landvindingslag, og det er besluttet at tage disse arealer ud af projektområdet og arbejde videre med arealerne i Hald-Hejlskov Landvindingslag. For at fjerne nok kvælstof på denne del skal drænvand fra et lavt liggende område syd for projektområdet ledes ud på terrænet i projektområdet. Med de nuværende drænforhold kan det blive nødvendigt at pumpe dette drænvand ind i projektområdet, og det vil vi gerne undgå. Vi vil derfor undersøge, om det der er teknisk muligt at tage det lavere liggende område med i projektet.

December 2018
En nærmere vurdering af området syd for projektområdet har vist, at drænvand fra dette areal skal pumpes væk, hvis vandstanden hæves i projektområdet. Et af formålene med projektet er at skabe en naturlig tilstand, og vi ønsker derfor ikke en løsning, hvor drænvand skal pumpes ud. Vi har i stedet søgt om at udvide projektområdet, så det sydlige område inddrages i projektet. Det er i praksis gjort ved at søge om et supplerende projekt, som vi kalder Bådsgård Vig 2, da det ikke er muligt at udvide et igangværende projekt.

I praksis vil de to projekter blive kørt som ét projekt, som både omfatter Bådsgård Vig og Bådsgård Vig 2. Det samlede projektområde kan ses på kortet øverst på siden.

Projektet har været sat i bero i efteråret, mens vi afventede svar på ansøgningen om Bådsgård Vig 2. Nu hvor ansøgningen er godkendt, skal der udarbejdes en ny tidsplan sammen med Rambøll. Vi forventer, at undersøgelsen bliver færdig i løbet af første halvdel af 2019. 

Marts 2019
Forundersøgelsen har været sat i bero i nogle måneder. Det skyldes, at projektmedarbejderne hos Rambøll, som skal udføre undersøgelsen, har skiftet job. Rambøll har derfor bedt om at få lov til at sætte forundersøgelsen i bero, indtil de var færdige med en anden af Skive Kommunes forundersøgelser. Det har vi accepteret.

Rambøll går i gang igen sidst i marts. I mellemtiden har Limfjordssekretariatet foretaget nogle praktiske undersøgelser i det nye område (Bådsgård Vig 2). Rambøll kan dermed koncentrere sig om at lave projektforslag og konsekvensanalyser, når de går i gang igen.

Tidsplanen revideres i henhold til ovenstående. Vi forventer nu, at den tekniske forundersøgelse kan færdiggøres i første halvdel af 2019 og at ejendomsundersøgelsen udføres efter sommeren 2019.

August 2019
Rambøll har først fået tid til at gå videre med forundersøgelse her efter sommerferien. De arbejder nu videre med en løsning, hvor vandstanden hæves i projektområdet for at øge kvælstofomsætningen. Vandstandshævningen kommer dels ved at stoppe pumpe og dræning og dels ved at flytte og hæve vandløbene, så der sker jævnlige oversvømmelser. Der vil sandsynligvis ikke skabes regulære søer, men der vil blive mindre områder, som i perioder vil have frit vandspejl.

Tidsplan (revideret august 2019)

Skive Kommune forventer, at den tekniske del af forundersøgelsen vil blive færdig i løbet af anden halvdel af 2019, og at lodsejerundersøgelsen bliver gennemført i vinteren 2019/2020.

Det videre forløb

Når forundersøgelsen er færdig, skal der tages stilling til, om projektet skal gennemføres. I den vurdering indgår blandt andet, om det er teknisk og miljømæssigt muligt at lave et vådområde, om der er sammenhæng mellem økonomi og effekt, og om lodsejerne er positive overfor at afgive deres jord til et vådområdeprojekt.

Undersøgelsen og en eventuelle gennemførsel af projektet udføres af Skive Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet, men betales af Staten og EU. 

 

Publiceret 22-08-2019