Udledningstilladelser

Hvis regnvand ikke kan nedsives, vil det som oftest blive udledt via separate regnbetingede udløb til vandløb, søer eller havet. Ved udledning til vandløb skal udledningen udjævnes gennem bassiner for at undgå erosion. Hvis forsinkelsesbassinerne udformes rigtigt, giver de også en god rensning af regnvandet.

Ansøgning om udledningstilladelse for regnvand og oppumpet grundvand

Regnvand, der falder på tage, veje og øvrige befæstede arealer, bliver i miljøbeskyttelseslovens forstand betragtet som spildevand. Skive Kommune skal derfor give tilladelse, når regnvand udledes til vandløb, søer og i fjorden.

Der skal ligeledes søges tilladelse ved Skive Kommune til udledning af oppumpet grundvand og udledning af renset spildevand til recipient. For ansøgning om udledning af renset spildevand, henvises der til etablering af spildevandsanlæg under menuen Spildevand i det åbne land.

For at ansøge om udledningstilladelse, udfyldes ansøgningsskemaet, der findes via linket nedenfor, og indsendes til Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning behandler ansøgningen ved en konkret vurdering af de lokale forhold. 

Retningslinjerne for dimensionering af forsinkelsesbassiner kan findes i Skive Kommunes Spildevandsplan.

VVM-screening af regnvandsbassiner

En række anlæg og aktiviteter kræver jf. miljøvurderingsloven og miljøvurderingsbekendtgørelsen gennemførelse af en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), eller en screening for VVM-pligt, hvor anlæggets/aktivitetens miljøpåvirkning vurderes.

Bygherren har pligt til skriftligt at ansøge om et anlægsprojekt, som er opført på miljøvurderingslovens bilag 1 eller bilag 2 til beliggenhedskommunen. Et regnvandsbassin vil ofte være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, og vil skulle screenes for miljøpåvirkning. 

Ansøgningen skal ske ved brug af ansøgningsskemaet i bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Læs mere om VVM og find ansøgningsskema til digital udfyldelse her.

Bygherren kan først gå i gang med at etablere sit anlæg, når miljøvurderingsmyndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at anlægget enten ikke kræver en miljøvurdering, eller at myndigheden har gennemført hele miljøvurderingsprocessen og givet bygherren en tilladelse til, at det ansøgte projekt kan påbegyndes.

Publiceret 14-11-2018