Borgermøder vedrørende separatkloakering

I spildevandsplanen er rammerne for kommunens administrative opgaver på spildevandsområdet samlet. Det drejer sig primært om tilladelser til nedsivning af spildevand, nedsivning af regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser fra regnbetingede udløb. 

Spildevandsplanen beskriver kommunens håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke kloakerede områder.

Spildevandsplanen er bindende for Skive Vand A/S’ administration af spildevandsområdet. Det er kommunen, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende fælleskloakerede kloakoplande, der skal separatkloakeres.

I de områder, der er udpeget til separatkloakering, vil Skive Vand A/S løbende afholde borgermøder før et projekt opstartes. På møderne vil der blive orienteret om projektet, og du vil have mulighed for at få svar dine spørgsmål. Skive Vand inviterer dig til mødet.

Publiceret 23-08-2019