Separatkloakering

I dag løber regn- og spildevand mange steder i samme systemer (fælleskloak), så både regn- og spildevand fra en ejendom ledes til samme kloakrør og dermed til Skive Vands rensningsanlæg.

Skive Kommune har i Spildevandsplanen udlagt områder, hvor der skal foretages separatkloakering. I disse områder vil det fremover kun være spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet.

Hovedårsagen til separatkloakering er klimaændringerne, der fører til mere nedbør. De eksisterende kloakrør kan ikke håndtere de større vandmængder. Nogle steder fører det ligefrem til oversvømmelser.

Påbud om separatkloakering på egen grund

Skive Vand A/S er i fuld gang med at etablere de nye regn- og spildevandsledninger i vejene. Når de nye ledninger er klar i dit område, vil det betyde at du får påbud fra os om at ændre på kloakken på din ejendom.

Skive Vands entreprenør placerer en skelbrønd på din ejendom. Du skal som grundejer sørge for at kloakken bliver omlagt på din egen grund. Ændringer af kloak på din grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Tag- og overfladevandet skal afledes til regnvandssystemet eller nedsives inde på grunden.

Borgermøder

Før Skive Vand A/S opstarter et anlægsprojekt, inviteres de berørte grundejere til et borgermøde, hvor projektet fremlægges.

Tilslutningsret- og pligt

Når Skive Kommune beslutter at ændre et opland fra fælleskloak til separatkloak, er der tilslutningsret og -pligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet. Skive Kommune udsender påbud til de ejendomme, der har tilslutningspligt, og grundejer har derefter ½ år til at få arbejdet udført.

 

Publiceret 04-05-2018