Nykloakering

Skive Kommune vurderer i nogle tilfælde at den optimale løsning er at kloakere et område, hvor spildevandet førhen blev håndteret lokalt. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor det ikke er muligt at nedsive spildevand på grund af ugunstige lokale forhold.

Tilslutningsret- og pligt

Når Skive Kommune beslutter at kloakere et område, er der tilslutningsret og -pligt for de ejendomme, der ligger inden for oplandet. Skive Vand A/S fører spildevandsstik frem til matrikelgrænsen, mens grundejeren skal selv sørge for etablering af kloak på egen grund. Kommunen vil udsende påbud til de ejendomme, der har tilslutningspligt, og grundejer har derefter ½ år til at få arbejdet udført.

Gamle installationer skal sløjfes

I forbindelse med tilslutningen til offentlig kloak skal bundfældningstank, køkkenbrønde eller lignende installationer på ejendommen sløjfes eller ombygges til gennemløbsbrønde. Ved sløjfning skal installationen tømmes og efterfølgende fyldes med sand. 

Tag- og overfladevand

Kloakeringen omfatter kun spildevand, og du skal derfor håndtere tag- og overfladevand på egen grund. Det kan gøres ved nedsivning i faskiner, etablering af regnbede eller anden lokal afledning af regnvandet, også kaldet LAR. Uanset hvilken løsning du vælger for tag- og overfladevand, skal der søges tilladelse hos Skive Kommune. Du kan læse mere om LAR og finde ansøgningsskemaer her.

Borgermøder

Inden Skive Vand A/S opstarter et anlægsprojekt, inviteres de berørte grundejere til et borgermøde, hvor projektet fremlægges. Skive Kommune deltager også i borgermødet.

Vandaflednings- og tilslutningsbidrag

I forbindelse med tilslutning til offentlig kloak skal der betales et tilslutningsbidrag. Da der kun er tale om spildevand, udgør tilslutningsbidraget 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Med tilslutningen til det offentlige kloaksystem vil der fremover blive opkrævet et årligt vandafledningsbidrag efter vandforbrug.

Priserne kan ses på Skive Vand A/S´ hjemmeside.

20 års afskrivning på eksisterende spildevandsanlæg med kommunal tilladelse

Såfremt ejendommen har et godkendt spildevandsanlæg med tilladelse, der opfylder nuværende lovgivning, er der som udgangspunkt 20 års afskrivning fra anlæggets etablering. Det vil sige, at fra du har etableret et nedsivningsanlæg, er du først forpligtiget til at tilslutte spildevandet til offentlig kloak 20 år senere. Har du f.eks. etableret et nedsivningsanlæg d. 2. dec. 2003, er du først forpligtet til at tilslutte spildevandet til offentlig kloak d. 2. dec. 2023.

Du skal kontakte Skive kommune for at få dispensationen, hvis du mener, at have et godkendt spildevandsanlæg.

Publiceret 04-05-2018